Επίσκεψη Κινητής Μονάδας Μαστογράφου στο Νεστόριο 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2018 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Νεστορίου συμμετέχει στο πρόγραμμα Δωρεάν Μαστογραφικού Ελέγχου, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας που στηρίζεται από την Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος).
Στo πλαίσιο αυτής της προσπάθειας η μονάδα μαστογράφου συνεχίζοντας το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και έγκαιρης διάγνωσης θα βρίσκεται στο:
Αγροτικό Ιατρείο Νεστορίου, στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2018.
Τηλέφωνο για ραντεβού: 2467352300 (09.00-13.00)
Τα ραντεβού θα κλείνονται από 10 Σεπτεμβρίου με σειρά προτεραιότητας.

Προϋποθέσεις για τον μαστογραφικό έλεγχο.

• Ηλικίες γυναικών από 40 έως 70 ετών.
• Να μην έχει γίνει μαστογραφία τους τελευταίους 12 μήνες.
• Να μην έχουν ιστορικό καρκίνου μαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο μαστό.
• Να μην είναι σε έμμηνο ρύση (περίοδο 3 ημέρες πριν – 5 ημέρες μετά).

Δεν προσφέρεται ο μαστογραφικός έλεγχος σε γυναίκες που έχουν την οικονομική ή επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για μαστογραφία σε κάποιο εργαστήριο ιδιωτικά.

Προσπάθειά μας είναι να επιτύχουμε να εξεταστούν όσο το δυνατό περισσότερες Ελληνίδες και έτσι να μειώσουμε τις αρνητικές συνέπειες αυτής της ασθένειας.

Μαζί μπορούμε να κάνουμε τον καρκίνο του μαστού παρελθόν.

Δείτε και το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης

«Ανάρτηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Νεστορίου»

Ο Δήμος Νεστορίου, Νομού Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, (Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Νεστορίου, 52051 Νεστόριο), ανακοινώνει την ανάρτηση της μελέτης «Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων» για το ΣΧΟΑΠ του Δήμου Νεστορίου, όπως παρακάτω.
Καλείται το ενδιαφερόμενο κοινό να λάβει γνώση της μελέτης και να διατυπώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά, και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα, τις απόψεις του προς τον Δήμο Νεστορίου (Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αθανάσιος Μέλλιος, τηλ. Επικοινωνίας: 24673 52312), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής, σύμφωνα με την ΚΥΑ: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ΟΙΚ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β’/2006).

1. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Νεστορίου
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Χάρτης 1: ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Χάρτης 2: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Χάρτης 3: ΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΑΠ
Χάρτης 4: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΣΧΟΑΠ
Χάρτης 5.1: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΘΗΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Χάρτης 5.2: ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΈΚΤΑΣΗΣ
Χάρτης 6: ΚΛΙΣΕΙΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΚΥΨΕΛΗ)
Χάρτης 7: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 1 & 2 ΣΧΟΑΠ
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: “Κατασκευή Φράγματος Νεστορίου”
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Γνωμοδοτήσεις Φορέων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Ο Δήμαρχος Νεστορίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2018 -2019.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 111.821,44 € (εκατόν έντεκα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 20/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών, από την δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30-07-2017 και ώρα 10:00:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

1. Ο Δήμος Νεστορίου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ» με προϋπολογισμό 180.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Υποσύστημα Δημοσίων Έργων, με Συστημικό Αριθμό 73988, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.nestorio.gr).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20-05-2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 25-05-2018.
Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με το σύστημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών» (άρθρου 95, παρ. 2 (α) του Ν. 4412/2016).
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2461352321 και 2467352300, στα e-mails: nestokep@otenet.gr και dimos_nestoriou@0807.syzefxis.gov.gr και στο FAX επικοινωνίας 2461031242, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κoς Μπούσιος Στέφανος.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ήτοι:
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29-06-2018 ημέρα Παρασκευή, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04-07-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (180.000,00€), που είναι εγκατεστημένα σε
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής υπέρ του κυρίου του έργου ύψους 3.600,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
6. Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΑΕΠ 041) (αριθ. ενάρ. έργου 2017ΕΠ04100002)
7. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
8. Το έργο ανήκει στην κατηγορία CPV: 45252127-4 (Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων).
9. Kωδικός ΝUTS: EL 532.
10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νεστορίου.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Προκήρυξη Διακήρυξης
2. Διακήρυξη Δημοπρασίας
3. Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή & Υδραυλικοί Υπολογισμοί Μελέτης
4. Προμέτρηση Μελέτης
5. Τιμολόγιο Μελέτης
6. Τιμές Εφαρμογής Μελέτης
7. Προϋπολογισμός Μελέτης
8. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ
9. Ε.Σ.Υ. Μελέτης
10. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)