ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ‘Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ)», με εκτιμώμενη συνολική αξία 51.100,00€

1. Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής , για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ‘Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ)», με εκτιμώμενη συνολική αξία 51.100,00 € , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42/2018 μελέτη .
Αντικείμενο της σύμβασης , είναι η προμήθεια ενός (1) καινούργιου αυτοκινήτου ημιφορτηγού με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4X4) με αλατοδιανομέα και εκχιονιστική λεπίδα και έναν (1) επιπλέον αλατοδιανομέα που θα τοποθετηθεί σε ένα όχημα 4Χ4 του Δήμου, για της ανάγκες αποχιονισμού και ρίψη άλατος στους δρόμους του Δήμου κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV : 43313100-1 Εκχιονιστήρας , CPV : 34144420-8 Μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nestorio.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες.
Πληροφορίες στο Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου Καστοριάς ( οικισμός Νεστορίου , οδός Δημοτική ) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες( τηλ 2467052300 , 24673521, 2467352323 Fax 2467031242 , email: nestokep@otenet.gr.) Αρμόδιοι υπάλληλοι Στέφανος Μπούσιος και Αλεξάνδρα Βραγγάλα τηλ.: 2467352321 και 2467352323.
3. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.
5. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
6. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
7. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14.01.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα η 10:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18.01.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
9. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Κωδ. ΣΑΕ 055.
11. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται στο ποσό των 824,19 ΕΥΡΩ και με ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
12. Ο συνολικός χρόνος παράδοσης ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες , από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
13. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, στην ιστοσελίδα www.nestorio.gr και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – PICK UP ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB», με εκτιμώμενη συνολική αξία 35.000,00 €

1. Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής , για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – PICK UP ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB», με εκτιμώμενη συνολική αξία 35.000,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46/2018 μελέτη.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) καινούργιου αυτοκινήτου ημιφορτηγού με διπλή καμπίνα και κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4X4)
Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV : 34113000-2 Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού από τον Δήμο όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. Επίσης προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nestorio.gr. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως (μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έως τρεις (3) ημέρες ) πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται επίσης εγγράφως.
Πληροφορίες στο Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου Καστοριάς ( οικισμός Νεστορίου , οδός Δημοτική ) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες( τηλ 2467052300 , 24673525, 2467352323 Fax 2467031242 , email: nestokep@otenet.gr.) Αρμόδιοι υπάλληλοι Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος και Αλεξάνδρα Βραγγάλα τηλ.: 2467352325 και 2467352323.
3. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Οι προσφορές υποβάλλονται στον Δήμο Νεστορίου από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη σε σφραγισμένο φάκελο
5. Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.
6. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα ημερών (180) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
7. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10.01.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα η 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα στα γραφεία του Δήμου Νεστορίου, Νεστόριο στις 10-01-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
9. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από χρηματοδοτικό Interreg IPA INTERREG IPA Cross-Border Cooperation Programme «Greece–Albania 2014-2020».
11. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και για εξήντα (60) ημέρες.
12. Αυτή η Περίληψη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, στην ιστοσελίδα www.nestorio.gr και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (WORD)
5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (PDF)
6. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (WORD)
7. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (PDF)
8. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ-WORD)
9. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ-PDF)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το έργο: GREENPOINT-MOB

Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΝΕΦΟΥ – «CLOUD Services» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB” στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling –GREENPOINT-MOB» με κωδικό Α2.1.1-8, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “GREECE – ALBANIA 2014-2020 (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15 % Εθνική Συμμετοχή), Παραδοτέο D 5.3.2.

Δείτε όλη την ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το έργο: ‘GREENPOINT-MOB’

Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOIND MOB» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling –GREENPOINT-MOB» με κωδικό Α2.1.1-8 , το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “GREECE – ALBANIA 2014-2020 (85% Ευρωπαϊκή Ένωση , 15 % Εθνική Συμμετοχή) , Παραδοτέο D 3.3.1.

Δείτε όλη την ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το έργο: ‘GREENPOINT-MOB’

Ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling –GREENPOINT-MOB» με κωδικό Α2.1.1-8, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “GREECE – ALBANIA 2014-2020 (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15 % Εθνική Συμμετοχή), Παραδοτέο D 4.3.1.

Δείτε όλη την ανακοίνωση

Έγκριση προϋπολογισμού, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου για το οικονομικό έτος 2019

Έγκριση προϋπολογισμού, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου για το οικονομικό έτος 2019

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 80.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

1. Ο Δήμος Νεστορίου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 80.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Υποσύστημα Δημοσίων Έργων, με Συστημικό Αριθμό 79052, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.nestorio.gr).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 02-01-2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 07-01-2019.
Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με το σύστημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών» (άρθρου 95, παρ. 2 (α) του Ν. 4412/2016).
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2461352324 και 2467352300, στα e-mails: nestokep@otenet.gr και dimos_nestoriou@0807.syzefxis.gov.gr και στο FAX επικοινωνίας 2461031242, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Αγνή Γκούρα.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ήτοι:
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10-01-2019 ημέρα Πέμπτη, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16-01-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής υπέρ του κυρίου του έργου ύψους 1.290,32 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.
7. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
8. Το έργο ανήκει στην κατηγορία CPV: 45233120-6 (Έργα οδοποιίας).
9. Kωδικός ΝUTS: EL 532 (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Νομός Καστοριάς, Δήμος Νεστορίου).
10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νεστορίου.

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
6. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
8. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
9. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ
10. Ε.Σ.Υ. ΕΡΓΟΥ
11. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
12. ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗ – ΒΕΚΡΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Ως Διαχειριστής του Κληροδοτήματος
Βασιλικής Μπεκιάρη – Βεκρή
Νεστόριο 07/12/2018
Αρ.Πρωτ.:4419

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεστορίου, ως Διαχειριστής του Κληροδοτήματος Βασιλικής Μπεκιάρη – Βεκρή, θα προβεί στην χορήγηση υποτροφιών, για το σχολικό έτος 2017-2018 και θα διανείμει το ποσό των 1350 ευρώ, από το Κληροδότημα Βασιλικής Μπεκιάρη – Βεκρή προς το Δημοτικό Σχολείο Επταχωρίου, σε έναν (1) μαθητή που έχει αποφοιτήσει από Δημοτικό Σχολείο Κονίτσης διότι το Δημοτικό σχολείο Επταχωρείου τελεί σε αναστολή, με βασική προϋπόθεση την καταγωγή και την μόνιμη κατοικία του, το Επταχώρι Καστοριάς.
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στον Δήμο Νεστορίου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου.

Πληροφορίες: Νικολόπουλος Βασίλειος
Τηλ.: 2467352314

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκέτσιος Πασχάλης
Δήμαρχος Νεστορίου

Ακύρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 193.674.68 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νεστορίου με την υπ’ αριθμ.: 103/2018 απόφαση ματαιώνει την διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης και τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 193.674.68 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο θα επαναληφθεί μετά την διόρθωση της μελέτης του έργου και την έγκριση των διορθωμένων τευχών από την Διαχειριστική Αρχή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020.