ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

1. Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ», με εκτιμώμενη συνολική αξία: 596.347,15 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Α. κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ στην τάξη Α2 και άνω  (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 259.642,46€), κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ στην τάξη Α2 και άνω  (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 114.244,82€), κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ στην τάξη Α1 και άνω  (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 55.251,65€), και κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  στην τάξη Α1 και άνω, (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα 51.786,19€),

CPV :45212200-8-(ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) Kωδικός ΝUTS: EL 532

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nestorio.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 08/03/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψηςσύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης , το αργότερο στις 11/03/2021. Πληροφορίες στο Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου Καστοριάς ( οικισμός Νεστορίου , οδός Δημοτική ) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες( τηλ 2467052300 , 2467352312, 2467352325 Fax 2467031242, email: nestokep@otenet.gr ,dimos_nestoriou@0807.syzefxis.gov.gr). Αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος τηλ.: 2467352300 , 2467352325 , 2467031438.

3. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι : Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται απόκεντρική αρχή αγορών.

5. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

7. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.

8. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχονταστον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6)μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

9. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:00 π.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

10. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιεςμονάδες επί τοις εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.

11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ στην τάξη Α2 και άνω  , ΠΡΑΣΙΝΟΥ στην τάξη Α2 και άνω, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ στην τάξη Α1 και άνω   και κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  στην τάξη Α1 και άνω  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

12. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις Οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφήπρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).

13. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

14. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016,εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ.ανέρχεται στο ποσό των 9.618,50 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από τηνημερομηνία υποβολής αυτών (άρθρο 97 του Ν.4412/16). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

15. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

16. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

17. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

18. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

19. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές / προσωρινή δικαστική προστασία μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

20. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμό 38/30-04-2020 (ΑΔΑ : ΨΓΛΗΩΚ2-8Θ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης με την υπ’ αριθμό 11/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμό 399/2020 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

21. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.nestorio.gr  σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» www.diavgeia.gov.gr    

Νεστόριο 09/02/2021

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Γκοσλιόπουλος  Χρήστος

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 4. ΤΕΥΔ (σε μορφή PDF)
 5. ΤΕΥΔ (σε μορφή DOC)
 6. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
 7. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 2η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Ο Δήμαρχος Νεστορίου έχοντας υπόψη:

 1. Τη με αριθμ. Πρωτ. 4728/02-11-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007574376) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», Α.Μ.68/2020, προϋπολογισμού 115.941,35 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
 2. Τη με αριθμό 176/2020 (ΑΔΑ: ΨΡ63ΩΚ2-ΒΔΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της 1ης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016,
 3. Τη με αριθμό 12/2021 (ΑΔΑ: 9Τ3ΕΩΚ2-ΟΩ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της 2ης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για τις ομάδες Α’ και  Β’

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς σε 2η διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»,  μόνο για τις παρακάτω ομάδες   της αριθ. 68/2020 μελέτης της Τ.Υ του Δήμου Νεστορίου:

Ομάδα Α’ :  ΥΓΡΑ  ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, εκτιμώμενης αξίας  71.989,22 χωρίς ΦΠΑ  24 %

 Ομάδα Β’ :  ΥΓΡΑ  ΚΑΥΣΙΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, εκτιμώμενης αξίας  3.983,87 χωρίς ΦΠΑ  24 %

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, χωρίς τροποποίηση των όρων της με αριθμ. Πρωτ. 4728/02-11-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007574376) διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε για τις ανωτέρω ομάδες.

Η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 105818

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10-02-2021και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση  του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την  Τρίτη   16 /02 /2021 και ώρα 09:00 π.μ. ήτοι  τρεις (3) εργάσιμες ημέρες  μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Στη διαπραγμάτευση γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα εργασιών.

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος, είναι είναι: για την ομάδα Α’ 719,89 €,  για την ομάδα  Β’  39,84  €,    σύμφωνα με την παρ. 2.2.2.1 της Διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά  ισχύουν τα οριζόμενα στην με αριθμ. Πρωτ. 4728/02-11-2020  διακήρυξη (ΑΔΑΜ 20PROC007574376)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διαπραγμάτευσης όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεςχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου , Ταχ. Διεύθυνση: Νεστόριο Καστοριάς, Τηλέφωνο: 2467352323.

Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου www.nestorio.gr, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.


Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Χρήστος Γκοσλιόπουλος

Τεύχη Διαπραγμάτευσης:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 4. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 5. ΤΕΥΔ (σε μορφή PDF)
 6. ΤΕΥΔ (σε μορφή DOC)