ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

1. Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό (συνοπτικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτιώσεις κλειστού γυμναστηρίου Νεστορίου», με προϋπολογισμό 70.999,99 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : 39.044,20€, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ : 17.942,61, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα), Πρόβλεψη Αναθεώρησης: 271,25€ και Φ.Π.Α.(24%) 13.741,93 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της υπηρεσίας (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου). Εναλλακτικά, τα τεύχη δημοπράτησης –πλην της οικονομικής προσφοράς– μπορούν να παραληφθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται (www.nestorio.gr)
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων.
Πληροφορίες στα τηλ.: 2467352325 – 2467352321, Fax: 2467031242, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος και Στέφανος Μπούσιος.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/05/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα εργασιών του τιμολογίου εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν4412/2016.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Α1 και άνω στην κατηγορίας των Οικοδομικών και Α1 και άνω στην κατηγορία των Η/Μ ή τα αντίστοιχα πτυχία που είναι εγγεγραμμένα στα Νομαρχιακά Μητρώα και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεστορίου.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Περίληψη Διακήρυξης
2. Διακήρυξη Δημοπρασίας
3. Τεχνική Έκθεση Μελέτης
4. Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
5. Τεχνικές Προδιαγραφές οικοδομικών εργασιών
6. Προμέτρηση Μελέτης
7. Τιμολόγιο Μελέτης
8. Τιμές Εφαρμογής Μελέτης
9. Προϋπολογισμός Μελέτης
10. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ
11. Ε.Σ.Υ. Μελέτης
12. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

1. Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ», με εκτιμώμενη συνολική αξία 84.999,57 €.
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
Α. κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 68.548,04 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση). CPV: 45214210-5. Kωδικός ΝUTS: EL 532
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nestorio.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 04.05.2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 07.05.2018. Πληροφορίες στο Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου Καστοριάς (οικισμός Νεστορίου, οδός Δημοτική) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες( τηλ 2467052300, 2467352312, 2467352323 Fax 2467031242, email: nestokep@otenet.gr). Αρμόδια υπάλληλος Αλεξάνδρα Βραγγάλα τηλ.: 2467352323.
3. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11.05.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 10:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16.05.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
4. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
6. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται στο ποσό των 1.370,97 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής αυτών (άρθρο 97 του Ν.4412/16). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 90 (ενενήντα ) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
2. Προκήρυξη Διακήρυξης
3. Διακήρυξη Δημοπρασίας
3. Τεχνική Έκθεση Μελέτης
4. Προμέτρηση Μελέτης (ΟΡΘΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
5. Τιμολόγιο Μελέτης (ΟΡΘΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
6. Τιμές Εφαρμογής Μελέτης
7. Προϋπολογισμός Μελέτης (ΟΡΘΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
8. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ (ΟΡΘΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
9. Ε.Σ.Υ. Μελέτης
10. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Στα τέσσερα άρθρα του υπό διαβούλευση κανονισμού επιχειρείται η θέσπιση κανόνων και όρων πάνω στους οποίους θα στηρίζεται η αειφορική χρήση των βοσκοτόπων και η ορθή διαχείριση τους από τους κατόχους παραγωγικών ζώων και ζώων εργασίας. Καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για το κάθε είδος παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και ορίζεται η διαδικασία επιβολής τους.
Προκειμένου να διαμορφώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, την οριστική του μορφή καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους κατοίκους, δημότες ή μη, κοινωνικούς ή επαγγελματικούς φορείς αλλά και συλλόγους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους και να τις καταθέσουν μέχρι την Δευτέρα 7 Μάιου 2018
στα γραφεία του Δήμου Νεστορίου ή
στο fax: 2467031242 ή
στο email: nestokep@otenet.gr
Δείτε εδώ το ΣΧΕΔΙΟ του Κανονισμού Χρήσης και Λειτουργίας βοσκοτόπων Δήμου Νεστορίου

Ανοιχτός (συνοπτικός) διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: “Εργασίες αποψίλωσης χόρτων – καλλωπισμός κοινόχρηστων χώρων – κλάδεμα δέντρων Δήμου Νεστορίου”, με προϋπολογισμό 32.588,38 € (με Φ.Π.Α.).

1. Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό (συνοπτικό) διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποψίλωσης χόρτων – καλλωπισμός κοινόχρηστων χώρων – κλάδεμα δέντρων Δήμου Νεστορίου», με προϋπολογισμό 26.280,95 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 6.307,43 ευρώ (Σύνολο: 32.588,38 ευρώ), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
2. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 12η Απριλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, στη Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου, Νεστόριο Καστοριάς.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της υπηρεσίας (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου). Εναλλακτικά, τα τεύχη δημοπράτησης μπορούν να παραληφθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται (www.nestorio.gr)
4. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων.
5. Πληροφορίες στα τηλ.: 2467352325 – 2467352321, Fax: 2467031242, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος και Στέφανος Μπούσιος.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
3. ΜΕΛΕΤΗ
4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
6. ΧΑΡΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
-6α. ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
-6β. ΔΕ ΑΚΡΙΤΩΝ
-6γ. ΔΕ ΑΡΡΕΝΩΝ
-6δ. ΔΕ ΓΡΑΜΜΟΥ