ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ: α) Ορισμού Αντιδημάρχων – Εντεταλμένων Συμβούλων, β) Συγκρότησης Εκτελεστικής Επιτροπής και γ) Ορισμού Αντιδημάρχων στην Ο.Ε.

  1. Απόφαση Δημάρχου υπ’ αριθμ. 604/2021 «Ορισμός Αντιδημάρχου- μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
  2. Απόφαση Δημάρχου υπ’ αριθμ. 605/2021 «Ορισμός Αντιδημάρχου- μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
  3. Απόφαση Δημάρχου υπ’ αριθμ. 606/2021 «Ορισμός Αντιδημάρχου- μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
  4. Απόφαση Δημάρχου υπ’ αριθμ. 607/2021 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ»
  5. Απόφαση Δημάρχου υπ’ αριθμ. 610/2021 «ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»
  6. Απόφαση Δημάρχου υπ’ αριθμ. 611/2021 «Αντικατάσταση και Ορισμός Αντιδημάρχων στην Ο.Ε.»