ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας

Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας  «Υπηρεσίες διαχείρισης – ανάπτυξης και παρακολούθησης της πράξης Cult2routes» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Emerging cultural tourism by discovering hiking and cultural routes in the CB area – Cult2Routes» με κωδικό Α4.2.1-26 , το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “GREECE – ALBANIA 2014-2020 (85%  Ευρωπαϊκή Ένωση , 15 % Εθνική Συμμετοχή) , Παραδοτέα D3.1.2 και D.3.1.4., D4.1.1 και D4.1.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας

Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας  «Υπηρεσίες έρευνας και αδειοδοτήσεων της πράξης Cult2routes» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Emerging cultural tourism by discovering hiking and cultural routes in the CB area – Cult2Routes» με κωδικό Α4.2.1-26 , το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “GREECE – ALBANIA 2014-2020 (85%  Ευρωπαϊκή Ένωση , 15 % Εθνική Συμμετοχή) , Παραδοτέα D4.1.2 και D.5.1.1.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας

Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας  «Υπηρεσίες διαχείρισης και δημοσιότητας της πράξης nZECom» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Sustainable and almost zero-emission communities and the role of public buildings» με κωδικό Α4-1.3-9 , το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “GREECE – ALBANIA 2014-2020 (85%  Ευρωπαϊκή Ένωση , 15 % Εθνική Συμμετοχή) , Παραδοτέα D1.4.2 και D.1.4.3.