ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

1. Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ», με εκτιμώμενη συνολική αξία: 76.000,00 €.

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

Α. κατηγορία  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,  (δαπάνη εργασιών: 44.798,53€ , ΓΕ και ΟΕ : 8.063,74 €  , απρόβλεπτα : 7.929,34 € , απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ : 422,63 € ,  ΓΕ και ΟΕ Απολογιστικών : 76,07 € , αναθεώρηση  : 0,01 €      και Φ.Π.Α. :  14.709,68 € ).

 CPV : 45261000-4 ( Οικοδομικές και συναφείς εργασίες επικάλυψης στεγών και κατασκευής διαχωριστικών πλαισίων) Kωδικός ΝUTS: EL 532

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nestorio.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 06/07/2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης , το αργότερο στις 09/07/2020 Πληροφορίες στο Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου Καστοριάς ( οικισμός Νεστορίου , οδός Δημοτική ) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες( τηλ 2467052300 , 2467352312, 2467352324 Fax 2467031242, email: nestokep@otenet.gr , dimos_nestoriou@0807.syzefxis.gov.gr ). Αρμόδια υπάλληλος Αλεξάνδρα  Βραγγάλα τηλ.: 2467352300 , 2467352324 , 2467031438.

3. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι : Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.

5. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

7. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.

8. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

9. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/07/2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα η 10:00 π.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

10. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.

11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ( στην τάξη Α1)  και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

12. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις Οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).

13. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατά 80 %  και του Δήμου Νεστορίου    κατά 20 % και Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

14. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται στο ποσό των 1.225,81 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής αυτών (άρθρο 97 του Ν.4412/16). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

15. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

16. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

17. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

18. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες   από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

19. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές / προσωρινή δικαστική προστασία μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης .

20. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμό 02/31-01-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης με την υπ’ αριθμό 32/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμό 1253/2020 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

21. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.nestorio.gr σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr

Νεστόριο 22/06/2020

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Γκοσλιόπουλος  Χρήστος

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΔ (σε μορφή PDF)
ΤΕΥΔ (σε μορφή DOC)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ CULT2ROUTES

Στα πλαίσια των απαιτούμενων διαδικασιών, βάση της κείμενης νομοθεσίας των ΟΤΑ ο Δήμος Νεστορίου ολοκλήρωσε την αποδοχή της ήδη εγκεκριμένης του πράξης του προγράμματος INTERREG 2014-2020 από το Δημοτικό του Συμβούλιο. Απόφαση αποδοχής πράξης από το ΔΣ : 20/2020 (ΑΔΑ : 6Τ9ΚΩΚ2-ΛΨ3).

Διοργανώθηκε ενημέρωση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Συμβούλιο Νεστορίου, όπου προσκλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων και παρέστησαν κάτοικοι του δήμου Νεστορίου στις 09-06-2020 για ενημέρωση και συζήτηση επί της εγκεκριμένης πράξης :

  1. Τίτλος πράξης : «Αναδυόμενος πολιτιστικός τουρισμός ανακαλύπτοντας πεζοπορικές πολιτιστικές διαδρομές στη διασυνοριακή περιοχή»  Ακρωνύμιο Έργου:  Cult2Routes

Τίτλος στα αγγλικά: « Emerging cultural tourism by discovering hiking and cultural routes in the CB area».

Project Acronym: Cult2Routes

Διάρκεια έργου: 24 μήνες / Προϋπολογισμός πράξης :  657.600,00 €

Ακολούθησε πλήρη ανάλυση των επόμενων ενεργειών αλλά και ανάλυση των επιμέρους εργασιών που θα εκτελέσει τόσο ο δήμος όσο και οι άλλοι εταίροι, των πράξεων.  Για κάθε πράξη δόθηκε η ιδέα-ανάγκη, ο σκοπός της και ο στόχος της, μαζί με τα αναμενόμενα οφέλη.

Τέλος βάση των πινάκων των αναμορφώσεων που εγκρίθηκαν από το ΔΣ παρατέθηκε ο παρακάτω αναλυτικός πίνακας :

  1. Ανάλυση οικονομικού περιερχομένου ανά κωδικό, της πράξης :  ΄΄Cult2Routes΄΄

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν οι υπηρεσίες του Δήμου και οι εταίροι μας, την ενεργοποίηση των κωδικών ανά είδος ενέργειας και με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση του τεχνικού δελτίου, της κάθε πράξης.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να αποσταλεί για ανάρτηση και στην ιστοσελίδα του προγράμματος χρηματοδότησης.

                 ΝΕΣΤΟΡΙΟ  09-06-2020


ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

                                                                                                                                                                                                                              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΖΩΝΗΣ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ