ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB” 

Έχοντας υπόψη :

 1. Την αρ. πρώτ.301187/ΥΔ/2813/19.04.2019 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» σύμφωνα με την οποία εισηγείται ο ορισμός των κάτωθι τριών επαληθευτών :

(α) Σκαλιώτου Ελένη του Παναγιώτη

(β) Τογκαρίδου Κωνσταντίνα του Δημητρίου

(γ) Σπανού Ελευθερία του Ευστρατίου

 1. Την με αριθ. 229/2019 (Αριθμ. Πρωτ. 1462/12-04-2019) Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεστορίου
 2. Την υπ’ αριθμ. 21/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου

Προσκαλείστε (εντός προθεσμίας 4 τριών ημερών από τη λήψη της παρούσας) να υποβάλετε προσφορά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Νεστορίου (ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 08:00 – 15:00), για την υπηρεσία του θέματος, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία.

Παρακαλώ όπως μαζί με την οικονομική προσφορά μας προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Ασφαλιστική Ενημερότητα
 2. Φορολογική Ενημερότητα
 3. Αντίγραφο Ποινικού μητρώου για γενική χρήση του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρίας σας

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανωτέρω εργασίας δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 2.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 που ισχύει από 8-8-2016 καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα της ΚΥΑ 301783/ΥΔ3441/27-9-2017 ΦΕΚ Β’ 3389).

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Γκέτσιος Πασχάλης

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Ανοιχτός (συνοπτικός) διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποψίλωσης χόρτων – καλλωπισμός κοινόχρηστων χώρων – κλάδεμα δέντρων Δήμου Νεστορίου»

Ο  Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό (συνοπτικό) διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποψίλωσης χόρτων – καλλωπισμός κοινόχρηστων χώρων – κλάδεμα δέντρων Δήμου Νεστορίου», με προϋπολογισμό 30.645,16 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.354,84 ευρώ (Σύνολο : 38.000,00 ευρώ), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 21η Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, στη Διεύθυνση:  Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου, Νεστόριο Καστοριάς.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και εκτελούν ανάλογες εργασίες σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο  και που είναι εγκατεστημένα σε

α) κράτος-μέλος της Ένωσης

β) κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος της ως Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Καστοριάς, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.nestorio.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., καθώς θα τοιχοκολληθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νεστορίου. Όλα τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου www.nestorio.gr.

Τα έξοδα των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον οικονομικό φορέα ο οποίος θα είναι ανάδοχος.

Πληροφορίες επικοινωνίας : Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος τηλ. :24673.52325, fax:2467031242 και Στέφανος Μπούσιος τηλ.: 24673.52322.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Περίληψη Διακήρυξης
 2. Αναλυτική Διακήρυξη
 3. Τεύχος Μελέτης
 4. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (σε μορφή DOC)
 5. Τ.Ε.Υ.Δ. (σε μορφή DOC)
 6. Περιοχές Επέμβασης στη Δ.Ε. Νεστορίου
 7. Περιοχές Επέμβασης στη Δ.Ε.Ακριτών
 8. Περιοχές Επέμβασης στη Δ.Ε. Αρρενών
 9. Περιοχές Επέμβασης στη Δ.Ε.Γράμμου