Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας τροφίμων Δήμου Νεστορίου

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών προμήθειας τροφίμων
του Δήμου Νεστορίου και των Νομικών Προσώπων.

Τεχνική Περιγραφή προμήθειας τροφίμων Δήμου Νεστορίου.