ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

1. Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ», με εκτιμώμενη συνολική αξία 84.999,57 €.
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
Α. κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 68.548,04 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση). CPV: 45214210-5. Kωδικός ΝUTS: EL 532
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nestorio.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 04.05.2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 07.05.2018. Πληροφορίες στο Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου Καστοριάς (οικισμός Νεστορίου, οδός Δημοτική) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες( τηλ 2467052300, 2467352312, 2467352323 Fax 2467031242, email: nestokep@otenet.gr). Αρμόδια υπάλληλος Αλεξάνδρα Βραγγάλα τηλ.: 2467352323.
3. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11.05.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 10:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16.05.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
4. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
6. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται στο ποσό των 1.370,97 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής αυτών (άρθρο 97 του Ν.4412/16). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 90 (ενενήντα ) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
2. Προκήρυξη Διακήρυξης
3. Διακήρυξη Δημοπρασίας
3. Τεχνική Έκθεση Μελέτης
4. Προμέτρηση Μελέτης (ΟΡΘΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
5. Τιμολόγιο Μελέτης (ΟΡΘΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
6. Τιμές Εφαρμογής Μελέτης
7. Προϋπολογισμός Μελέτης (ΟΡΘΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
8. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ (ΟΡΘΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
9. Ε.Σ.Υ. Μελέτης
10. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Στα τέσσερα άρθρα του υπό διαβούλευση κανονισμού επιχειρείται η θέσπιση κανόνων και όρων πάνω στους οποίους θα στηρίζεται η αειφορική χρήση των βοσκοτόπων και η ορθή διαχείριση τους από τους κατόχους παραγωγικών ζώων και ζώων εργασίας. Καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για το κάθε είδος παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και ορίζεται η διαδικασία επιβολής τους.
Προκειμένου να διαμορφώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, την οριστική του μορφή καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους κατοίκους, δημότες ή μη, κοινωνικούς ή επαγγελματικούς φορείς αλλά και συλλόγους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους και να τις καταθέσουν μέχρι την Δευτέρα 7 Μάιου 2018
στα γραφεία του Δήμου Νεστορίου ή
στο fax: 2467031242 ή
στο email: nestokep@otenet.gr
Δείτε εδώ το ΣΧΕΔΙΟ του Κανονισμού Χρήσης και Λειτουργίας βοσκοτόπων Δήμου Νεστορίου