2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 16, του Ν.4486/17, συγκροτείται σε κάθε ΤοΠΦΥ, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., τριμελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από α) τον Πρόεδρο, β) τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας και γ) έναν δημοτικό σύμβουλο του Δήμου της έδρας του Κέντρου Υγείας, που προτείνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, και τους αναπληρωτές τους. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Υ.ΠΕ. ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Κατόπιν των παραπάνω σχετικών, παρακαλούμε να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας, την συνημμένη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό του προέδρου και αναπληρωτή αυτού της διοικούσας επιτροπής των ΤοΠΦΥ

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα ορισμού, που περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Β. της σχετικής Πρόσκλησης.