ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ»

Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό (συνοπτικό) διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ», με προϋπολογισμό 34.265,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 8.223,60 ευρώ (Σύνολο :42.488,60 ευρώ), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε ομάδα εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 7η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, στη Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου, Νεστόριο Καστοριάς.
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και εκτελούν ανάλογες εργασίες σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό , ιδιόκτητο ή μισθωμένο και που είναι εγκατεστημένα σε
α) κράτος-μέλος της Ένωσης
β) κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος της ως Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Καστοριάς, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.nestorio.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του KHM.Δ.Η.Σ., καθώς θα τοιχοκολληθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νεστορίου. Όλα τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου www.nestorio.gr.
Τα έξοδα των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον οικονομικό φορέα ο οποίος θα είναι ανάδοχος.
Πληροφορίες επικοινωνίας: Αλεξάνδρα Βραγγάλα τηλ. :2467352323, fax:2467031242 και Αγνή Γκούρα τηλ.: 2467352324.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3. ΜΕΛΕΤΗ
4. ΕΝΤΥΠA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5. ΤΕΥΔ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

1. Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς, προκηρύσσει «Ανοικτή Διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο: «Πρόληψη – αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Νεστορίου», με προϋπολογισμό 113.999,95 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).
Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Οδοποιία: 91.935,44 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, Απολογιστικά ), και Φ.Π.Α. (24%) 22.064,51 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμού» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου (www.nestorio.gr).
Πληροφορίες στα τηλ.: 2467352325 – 2467352321, Fax: 2467031242, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος και Στέφανος Μπούσιος.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19-12-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί με το σύστημα υποβολής επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. (2) του Ν.4412/2016.
4. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19-12-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου, Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου 52051.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α2 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, και β) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.840,00€. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Πολιτικής Προστασίας (Κ.Α. 30.7336.01) με το ποσό των 113.999,95€ με Φ.Π.Α. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεστορίου.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Περίληψη Διακήρυξης
2. Διακήρυξη Δημοπρασίας
3. Τεχνική Έκθεση Μελέτης
4. Προμέτρηση Μελέτης
5. Συνοπτικός Προϋπολογισμός Μελέτης
6. Τιμολόγιο Μελέτης
7. Τιμές Εφαρμογής Μελέτης
8. Προϋπολογισμός Μελέτης
9. Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης
10. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ
11. Γ.Σ.Υ. & Ε.Σ.Υ. Μελέτης
12. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας
13. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας
14. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
15. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Δήμος Νεστορίου προτίθεται να συγκεντρώσει κλινοσκεπάσματα (κουβέρτες, παπλώματα, βελέντζες κλπ.), χειμωνιάτικο ρουχισμό (ρούχα, παπούτσια) και τρόφιμα μακράς διάρκειας για τους δοκιμαζόμενους πλημμυροπαθείς του Δήμου Μάνδρας Αττικής.
Τα παραπάνω θα συγκεντρώνονται στο κτίριο του Δημαρχείου Νεστορίου.
Όσοι από τους κατοίκους επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2467352300

Από τον Δήμο Νεστορίου

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νεστορίου στο άκουσμα του θανάτου του πατέρα της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας κ. Μαίρης Καρανικολοπούλου, και Δημότη μας, Βασιλείου Πετρόπουλου, εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη τους και τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
Νεστόριο, 26 -10-2017
Από τον Δήμο Νεστορίου