ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Νεστορίου
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
Τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την εκμίσθωση των παρακάτω δασικών
τμημάτων :
Α) του δασικού τμήματος ΔΤ 19α του κατά το ήμισυ εξ’
αδιαιρέτου συνιδιόκτητου δάσους στην θέση «Βόλια» της τοπικής
κοινότητας Νεστορίου και
Β) του δασικού τμήματος ΔΤ 19β του κατά το ήμισυ εξ’ αδιαιρέτου
συνιδιόκτητου δάσους στην θέση «Βόλια» της τοπικής κοινότητας
Νεστορίου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ