ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 (Άρθρο 118, παρ.5 Ν.4412/2016) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 (Άρθρο 118, παρ.5 Ν.4412/2016) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή (συνοπτικό διαγωνισμό) αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 41.426,93 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και
καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 27/04/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
4. ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
5. ΣΑΥ – ΦΑΥ
6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
7. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
8. ΣΧΕΔΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ Ο.Τ.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 157 Ο.Τ.Α.) ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ ΚΑΙ ΒΟΪΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΟΤΑ: ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΔΙΚΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ