ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

1. Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό (συνοπτικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτιώσεις κλειστού γυμναστηρίου Νεστορίου», με προϋπολογισμό 70.999,99 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : 39.044,20€, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ : 17.942,61, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα), Πρόβλεψη Αναθεώρησης: 271,25€ και Φ.Π.Α.(24%) 13.741,93 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της υπηρεσίας (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου). Εναλλακτικά, τα τεύχη δημοπράτησης –πλην της οικονομικής προσφοράς– μπορούν να παραληφθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται (www.nestorio.gr)
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων.
Πληροφορίες στα τηλ.: 2467352325 – 2467352321, Fax: 2467031242, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος και Στέφανος Μπούσιος.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/05/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα εργασιών του τιμολογίου εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν4412/2016.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Α1 και άνω στην κατηγορίας των Οικοδομικών και Α1 και άνω στην κατηγορία των Η/Μ ή τα αντίστοιχα πτυχία που είναι εγγεγραμμένα στα Νομαρχιακά Μητρώα και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεστορίου.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Περίληψη Διακήρυξης
2. Διακήρυξη Δημοπρασίας
3. Τεχνική Έκθεση Μελέτης
4. Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
5. Τεχνικές Προδιαγραφές οικοδομικών εργασιών
6. Προμέτρηση Μελέτης
7. Τιμολόγιο Μελέτης
8. Τιμές Εφαρμογής Μελέτης
9. Προϋπολογισμός Μελέτης
10. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ
11. Ε.Σ.Υ. Μελέτης
12. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)