ΕΡΓΟ: “GREENPOINT-MOB” ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – PRESS RELEASE

Στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Νεστόριο η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου: “Ανάπτυξη ενός κινητού πράσινου σημείου στη διασυνοριακή περιοχή και προώθηση της πρόληψης και της ανακύκλωσης” (GREENPOINT-MOB) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG – IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, στο οποίο ο Δήμος Νεστορίου συμμετέχει ως εταίρος.
Στο συγκεκριμένο έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG – IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, οι εταίροι του έργου είναι συνολικά 6
ΔΙΆΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ…

On 8th and 9th October 2018, the kick-off meeting of the partners of the “Development of a mobile Green-Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling” (GREENPOINT-MOB) project was successfully held in Nestorio within the framework of the European Program INTERREG – IPA CBC GREECE-ALBANIA 2014-2020, in which the Municipality of Nestorio participates as a partner.
In the specific project, financed by INTERREG – IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020, particate 6 project partners
READ MORE…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – PRESS RELEASE

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου GREENPOINT-MOB θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη 8 και 9 Οκτωβρίου 2018 στο Νεστόριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG – IPA CBC ΔΛΛΑΓΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 από το Δήμο Νεστορίου και τη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ). Το έργο  GREENPOINT-MOB αφορά την πρόληψη και την ανακύκλωση των απορριμμάτων και την ανάπτυξη ενός κινητού πράσινου σημείου για τη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας.

Διαβάστε περισσότερα…

 

The kick-off meeting of the GREENPOINT-MOB project will take place on Monday and Tuesday 8th and 9th October 2018 in Nestorio within the framework of the European Program INTERREG – IPA CBC GREECE-ALBANIA 2014-2020 by the Municipality of Nestorio and the Waste Management of Western Macedonia (DIADYMA SA). The GREENPOINT-MOB project deals with the prevention and recycling of waste and the development of a mobile green point for the cross-border area Greece – Albania.

Read more…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG 2014-2020 ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λειτουργία Κινητού Πράσινου Σημείου στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και ανακύκλωσης»  Ακρωνύμιο Έργου:  GREENPOINT-MOB