Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016.

  ΝΕΣΤΟΡΙΟ 15 – 02 – 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 472

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Νεστορίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεστορίου περί κήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 68200 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ως άγονου (καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά) και την ματαίωση του, προτίθεται να προβεί στην προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ)», προϋπολογισμού 51.100,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της  υπ’ αριθ. 98/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεστορίου και της τεχνικής μελέτης με αριθμ.: 42/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νεστορίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010).

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μετά την παρέλευση τουλάχιστον 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Νεστορίου (τηλ.:2467352321).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

 

Τεχνικές προδιαγραφές & όροι

1. Υπ’ αριθμ.: 98/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεστορίου

2. Υπ’ αριθμ.: 6/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεστορίου

3. Τεχνική μελέτη με αριθμ.: 42/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νεστορίου

4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7. ΤΕΥΔ

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016.

  ΝΕΣΤΟΡΙΟ 15 – 02 – 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 473

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Νεστορίου προτίθεται να προβεί στην προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – PICK UP  ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  GREENPOINT-MOB”  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 35.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεστορίου περί κήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού ως άγονου (καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά) – ματαίωσης του.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της  υπ’ αριθ. 97/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεστορίου και της τεχνικής μελέτης με αριθμ.: 46/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νεστορίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross-Border Cooperation Programme «Greece–Albania 2014-2020″ και ειδικότερα από την ενταγμένη πράξη με το ακρωνύμιο: «GREENPOINT-MOB» και κωδ. ΟΠΣ: 5030792.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μετά την παρέλευση τουλάχιστον 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Νεστορίου (τηλ.:2467352325).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Τεχνικές προδιαγραφές & όροι

  1. Υπ’ αριθ. 97/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεστορίου
  2. Υπ’ αριθ. 4/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεστορίου
  3. Τεχνική μελέτη με αριθμ.: 46/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νεστορίου
  4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  6. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  7. ΤΕΥΔ

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Νεστορίου με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟ-ΧΙΟΝΑΤΟ»

Ο Δήμαρχος Νεστορίου κ. Πασχάλης Γκέτσιος και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Καρυπίδης, προχώρησαν σε υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟ-ΧΙΟΝΑΤΟ» συνολικού προϋπολογισμού 5.340.000,00€ με Φ.Π.Α.