ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ nZECom»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ nZECom» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 225.806,45€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 139236

Αντικείμενο της προμήθειας:

Η προμήθεια αναφέρεται στο έργο «Sustainable and almost zero-emission  communities and the role of public buildings» και ακρωνύμιο «nZECom». Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δημαρχείου Δήμου Νεστορίου, Νομού Καστοριάς, η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, η επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς και η αξιοποίηση διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και παραμονής στους χώρους του κτιρίου.

Οι δράσεις που προβλέπονται είναι οι εξής:

Θερμομόνωση κτιρίου

Θερμομόνωσης στέγης με αντικατάσταση των ξύλινων στοιχείων της στέγης όπου αυτό  θα απαιτηθεί

Αντικατάσταση κουφωμάτων

Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού

Αντικατάσταση υφιστάμενων καλοριφέρ

Σύστημα γεωθερμίας

Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)

Ενοποίηση υφιστάμενων παροχών & επαύξηση σε τριφασική Νο 5

Ενίσχυση υφιστάμενης γείωσης

Εγκατάσταση σταθμού ηλεκτρικών ποδηλάτων

Αναλυτικά:

CPV Ονομασία Αντικειμένου κατά CPV Μικρή Περιγραφή  
44221000-5 Παράθυρα πόρτες και συναφή είδη Προμήθεια νέων κουφωμάτων για την κάλυψη όλων των υφιστάμενων ανοιγμάτων
44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά Προμήθεια υλικών θερμομόνωσης
31521000-4 Ηλεκτρικές Λάμπες Προμήθεια για αντικατάσταση φωτισμού
44621100-0 Σώματα καλοριφέρ Προμήθεια fan-coil
38551000-2 Μετρητές ενέργειας Προμήθεια συστήματος ενεργειακής διαχείρισης
31681500-8 Συσκευές φόρτισης Προμήθεια φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων
34430000-0 Ποδήλατα Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων
31681500-8 Συσκευές φόρτισης Προμήθεια φορτιστή ηλεκτρικών ποδηλάτων
42511110-5 Αντλίες θερμότητας Προμήθεια γεωθερμικής αντλίας θερμότητας
31130000-6 Εναλλάκτες Προμήθεια γεωεναλλάκτη
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων Προμήθεια υλικών για το νέο υδραυλικό σύστημα
45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων Εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων
45321000-3 Εργασίες θερμομόνωσης Εργασίες θερμομόνωσης
45315000-8 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκατάστασης θέρμανσης και άλλου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κτιρίων Ηλεκτρολογικές εργασίες
45251141-1 Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς γεωθερμικής ενέργειας Εργασίες γεωθερμίας
45330000-9 Υδραυλικά εργασίες Υδραυλικές εργασίες

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Νεστορίου, Δ/νση: Δημαρχείο Νεστορίου, Νεστόριο, Ταχ. Κωδ.: 52051, Τηλ.: +302467352300, Telefax: +302467031242, E-mail: nestokep@otenet.gr, Ιστοσελίδα: www.nestorio.gr.

1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL532 {Καστοριά}.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  www.promitheus.gov.gr.

3. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών.

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

5. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:

Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 17-09-2021 ημέρα Παρασκευή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08-11-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την 12-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του.

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

8. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στη Πράξη: «Sustainable and almost zeroemission communities and the role of public buldings (NZECom)» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC «GREECE-ALBANIA»» με βάση την Απόφαση έγκρισης της 5ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC «GREECE-ALBANIA»» την 21/06/2019 και έχει λάβει κωδικό MIS 5042958. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ50560002).

9. Διάρκεια Σύμβασης: πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

10. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00 €) ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

11. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

12. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου www.nestorio.gr

Νεστόριο, 13-09-2021

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Γκοσλιόπουλος Χρήστος

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  3. ΜΕΛΕΤΗ 60/2021
  4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
  5. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  7. ΕΕΕΣ (σε μορφή PDF)