Ψήφιση προϋπολογισμού, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου, οικονομικού έτους 2018

Ψήφιση προϋπολογισμού, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου, οικονομικού έτους 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 56/2017)

Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς,
έχοντας υπόψη:
1. Τη με αριθμό πρωτ. 5735/24-11-2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC002301396) διακήρυξη ανοιχτού (συνοπτικού) διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη εκτέλεση της υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 42.488,60 € με το Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Δήμου Νεστορίου.
2. Το γεγονός ότι υποβλήθηκαν μόνο δύο προσφορές (μία προσφορά για την ομάδα Α’ και μία προσφορά για την ομάδα Γ’) οι οποίες όμως δεν πληρούσαν του όρους της σχετικής διακήρυξης και καμία προσφορά για τις υπόλοιπες δύο ομάδες Β’ και Δ’ της με υπ’αρ. 56/2017 μελέτης.
3. Τη με αριθμό 126/2017 (ΑΔΑ: ΩΛΛΡΩΚ2-ΔΧΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου, η οποία αφού έλαβε υπόψη το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό και αποφασίζει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
4. Τη με αριθμό 129/2017 (ΑΔΑ: 7ΓΛΝΩΚ2-0Ε1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Καλεί τους ενδιαφερόμενους να λάβουν γνώση των όρων της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης και να προσκομίσουν μέχρι την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., στα Γραφεία της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου, την προσφορά τους. η οποία θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε ομάδα εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών, θα προχωρήσει στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στο άνοιγμα των προσφορών. Στη διαδικασία της αποσφράγισης των φακέλων μπορούν να παραβρίσκονται όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν.
Όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου Καστοριάς www.nestorio.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ.νση Τεχνικων Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου Καστοριάς (τηλ.: 2467352300, 2467352323, αρμόδιος υπάλληλος κ.Αλεξάνδρα Βραγγάλα και Αγνή Γκούρα).

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3. ΜΕΛΕΤΗ
4. ΕΝΤΥΠA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5. ΤΕΥΔ