ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 1. Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς  προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ‘Η ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)»,  με εκτιμώμενη συνολική αξία   32.348,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52/2019 μελέτη.

Αντικείμενο της σύμβασης,  είναι  η προμήθεια: Α) ενός (1) ρυμουλκούμενου αεροσυμπιεστή, Β) ενός (1) συρόμενου αποφρακτικού μηχανήματος, Γ) μίας (1) δονητικής πλάκας μονής κατεύθυνσης, Δ) ενός (1) ασφαλτοκόπτη με δίσκο κοπής για της ανάγκες του Δήμου Νεστορίου.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV : 42123400-1 Αεροσυμπιεστές,  CPV : 43315000-4 Μηχανήματα δόνησης και συμπύκνωσης, CPV : 42900000-5 Διάφορα μηχανήματα γενικής και ειδικής χρήσης.

Η προμήθεια επιμερίζεται σε τέσσερις ομάδες ( μία ομάδα για κάθε είδος) και ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας ή για μία ή περισσότερες ομάδες.

2.Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nestorio.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης  σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες.

Πληροφορίες  στο Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου Καστοριάς (οικισμός Νεστορίου, οδός Δημοτική) στα γραφεία της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών,   κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ 2467052300, 24673521, 2467031438 Fax 2467031242, email: nestokep@otenet.gr.)   Αρμόδιοι υπάλληλοι  Στέφανος  Μπούσιος και Αλεξάνδρα  Βραγγάλα  τηλ.: 2467352321 και 2467031438.

3. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.

5. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.

6.Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

7. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28.02.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 15:00 π.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06.03.2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:00 π.μ.

8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση.

10. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Κωδ. ΣΑΕ 055.

11. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ της ομάδας ή των ομάδων, στα οποία θα υποβάλει προσφορά και με ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδα, η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιμέρους ομάδων.

12. Ο συνολικός χρόνος παράδοσης ορίζεται σε έξι (06) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

13. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, στην ιστοσελίδα www.nestorio.gr και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr

 Νεστόριο  30/12/2019

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

 ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ


ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε pdf)
5. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε doc)
6. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (σε pdf)
7. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (σε doc)

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 16, του Ν.4486/17, συγκροτείται σε κάθε ΤοΠΦΥ, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., τριμελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από α) τον Πρόεδρο, β) τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας και γ) έναν δημοτικό σύμβουλο του Δήμου της έδρας του Κέντρου Υγείας, που προτείνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, και τους αναπληρωτές τους. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Υ.ΠΕ. ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Κατόπιν των παραπάνω σχετικών, παρακαλούμε να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας, την συνημμένη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό του προέδρου και αναπληρωτή αυτού της διοικούσας επιτροπής των ΤοΠΦΥ

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα ορισμού, που περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Β. της σχετικής Πρόσκλησης.

Έγκριση και Απευθείας Ανάθεση της υπηρεσίας “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                                    Νεστόριο  14/11/2019

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ                                                                       Αρ.Πρωτ.: 4882

 

Θέμα: «Έγκριση και Απευθείας Ανάθεση  της υπηρεσίας  “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINTMOB

Α Π Ο Φ Α Σ Η ( 686 )

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 116 , 118 και 120 του Ν. 4412/2016.
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 • Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINΤ- MOB”
 • Το πρωτογενές αίτημα με αριθμ. πρωτ.: 4445/10-12-2018 για υπηρεσίες παρουσίασης και επίδειξης της πράξης GREENPOINΤ-MOB (ΑΔΑΜ: 18REQ004182953 2018-12-13).
 • Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον Κ.Α.:10.6142.12
 • Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4524/13-12-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 18REQ004185255 2018-12-13 & ΑΔΑ: Ω071ΩΚ2-3ΝΓ)  και την υπ’ αριθ. Πρωτ.  422/13-2-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:  19REQ004523615 2019-02-26 & ΑΔΑ: 6ΒΖ3ΩΚ2-64Δ)
 • Την αριθμ. 53/2018 Μελέτη.
 • Την υπ’ αριθμ. 4587 / 25-10-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου μας
 • Την από 07/11/2019 προσφορά του κ. Κωνσταντίνου Βέρρου .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 53/2018 Μελέτη  της υπηρεσίας με τίτλο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOIND MOB”

Β. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας “ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINΤ- MOB ” εκτιμώμενης αξίας 9.677,42 € , χωρίς  Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Γ. Αναθέτουμε την υλοποίηση της υπηρεσίας “ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINΤ- MOB ” αξίας 9.596,77 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α , στον κ. Κωνσταντίνο  Βέρρο, Οικονομολόγο  με Δ/νση  Τσαλοπούλου 5 , Τ.Κ.62122  Σέρρες ,  τηλ. 2321020700 και ΑΦΜ  038049292.

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από το INTERREG και  στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6142.12  και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ε. Η παρούσα ανάθεση ισχύει  από την υπογραφή της έως και το τέλος του έργου το οποίο οριοθετείται  την 30/04/2020 ή όσο απαιτηθεί μέχρι ολοκλήρωσής του και παραλαβής της δήλωσης ολοκλήρωσης πράξης από την Διαχειριστική Αρχή. Σε περίπτωση επέκτασης του έργου η παρούσα σύμβαση  επεκτείνεται αυτοδίκαια χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου

           ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο Δήμαρχος

ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 686/2019
 2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ