ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (4Χ4) ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8μ3»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (4Χ4) ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8μ3» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 120.967,74 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 159440

Αντικείμενο της προμήθειας:

Είναι η προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος 4×4 βιοαποδομήσιμων με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 8 κυβικών μέτρων με σύστημα ανύψωσης κάδων, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας, Πρασίνου και Οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου      

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται  στον  ακόλουθο  κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  34144512-0  Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Νεστορίου, Δ/νση: Δημαρχείο Νεστορίου, Νεστόριο, Ταχ. Κωδ.: 52051, Τηλ.: +302467352300, Telefax: +302467031242, E-mail: nestokep@otenet.gr, Ιστοσελίδα: www.nestorio.gr.

1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL532 {Καστοριά}.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  www.promitheus.gov.gr.

3. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών.

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

α)Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

5. Δικαιολογητικά συμμετοχής :

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού  τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

6. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30-05 -2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00 .

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την 03-06-2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:30 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του.

8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

9. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών , Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 2433/05-07-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Πράξης   «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ» και έχει λάβει κωδικό MIS 5076720. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από  το Ταμείο  Συνοχής  και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

10. Διάρκεια Σύμβασης: τέσσερις  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

11. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των δύο  χιλιάδων τετρακοσίων  δέκα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (2.419,36 €) .

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα  (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

12. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

13. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου www.nestorio.gr

Νεστόριο,  06-05-2022

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 1. ΜΕΛΕΤΗ 96/2020
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 4. ΕΕΕΣ
 5. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε μορφή PDF)
 6. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε μορφή WORD)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΚΗΡΥΞΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 163.531,65 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 202.779,25 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 159440

Αντικείμενο της προμήθειας:

Είναι η προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των οχημάτων , των μηχανημάτων έργου ,  των χλοοκοπτικών και των κτιρίων   του Δήμου Νεστορίου και των Νομικών του Προσώπων  για το έτος 2022 και  την αρχή του έτους 2023 .  

Η προμήθεια των καυσίμων επιμερίζεται σε  τέσσερις ομάδες , την  ομάδα Α΄ (Υγρά καύσιμα Δήμου Νεστορίου), την ομάδα Γ’ (Υγρά καύσιμα Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης) ,  ) , την  ομάδα Δ’ (Υγρά καύσιμα Σχολικής  επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης) , την  ομάδα Ε’ (Υγρά καύσιμα Σχολικής  επιτροπής Β/θμιας  Εκπαίδευσης) .

 Προσφορές υποβάλλονται για μία ή  περισσότερες ομάδες. Η προσφορά θα  αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας .  Προσφορά η οποία θα δίνεται για μέρος της  προκηρυχθείσας ποσότητας  κάθε ομάδας , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη..        

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται  στον  ακόλουθο  κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  1)  09134100-8  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ   2) 09132100-4 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ                   3) 09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Νεστορίου, Δ/νση: Δημαρχείο Νεστορίου, Νεστόριο, Ταχ. Κωδ.: 52051, Τηλ.: +302467352300, Telefax: +302467031242, E-mail: nestokep@otenet.gr, Ιστοσελίδα: www.nestorio.gr.

1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL532 {Καστοριά}.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  www.promitheus.gov.gr.

3. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών.

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

α)Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

5. Δικαιολογητικά συμμετοχής :

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού  τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

6. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: την 16-05-2022   και ώρα 15:00:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών :  την   20-05-2022, και ώρα 09:30 π.μ .

6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του.

8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

9. Χρηματοδότηση: ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ.

10. Διάρκεια Σύμβασης: τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την υπογραφή της  ή μέχρι εξαντλήσεως του διατιθέμενου προϋπολογισμού  της σύμβασης.

11. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής  είναι ένα (1) τοις εκατό (%)  του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς  Φ.Π.Α. ήτοι  1.635,32 ευρώ ( χιλίων εξακοσίων τριάντα πέντε  ευρώ και τριάντα δύο λεπτών) , εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των προσφερομένης/ων ομάδος/ομάδων. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα  (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

12. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

13. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου www.nestorio.gr

Νεστόριο,  18-04-2022

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Γκοσλιόπουλος Χρήστος

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 2022-2023
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
 5. ΕΕΕΣ (σε μορφή pdf)
 6. ΕΝΤΥΠA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ nZECom»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ nZECom» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 225.806,45€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 158428

Αντικείμενο της προμήθειας:

Η προμήθεια αναφέρεται στο έργο «Sustainable and almost zero-emission  communities and the role of public buildings» και ακρωνύμιο «nZECom». Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δημαρχείου Δήμου Νεστορίου, Νομού Καστοριάς, η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, η επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς και η αξιοποίηση διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και παραμονής στους χώρους του κτιρίου.

Οι δράσεις που προβλέπονται είναι οι εξής:

 • Θερμομόνωση κτιρίου
 • Θερμομόνωσης στέγης με αντικατάσταση των ξύλινων στοιχείων της στέγης όπου αυτό  θα απαιτηθεί
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων καλοριφέρ
 • Αντλία θερμότητας
 • Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
 • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης
 • Ενοποίηση υφιστάμενων παροχών & επαύξηση σε τριφασική Νο 5

Αναλυτικά:

CPV Ονομασία Αντικειμένου κατά CPV Μικρή Περιγραφή  
44221000-5 Παράθυρα πόρτες και συναφή είδη Προμήθεια νέων κουφωμάτων για την κάλυψη όλων των υφιστάμενων ανοιγμάτων
44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά Προμήθεια υλικών θερμομόνωσης
31521000-4 Ηλεκτρικές Λάμπες Προμήθεια για αντικατάσταση φωτισμού
44621100-0 Σώματα καλοριφέρ Προμήθεια fan-coil
38551000-2 Μετρητές ενέργειας Προμήθεια συστήματος ενεργειακής διαχείρισης
31681500-8 Συσκευές φόρτισης Προμήθεια φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων
42511110-5 Αντλίες θερμότητας Προμήθεια αερόψυκτης αντλίας θερμότητας
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων Προμήθεια υλικών για το νέο υδραυλικό σύστημα
45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων Εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων
45321000-3 Εργασίες θερμομόνωσης Εργασίες θερμομόνωσης
45315000-8 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκατάστασης θέρμανσης και άλλου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κτιρίων Ηλεκτρολογικές εργασίες
45330000-9 Υδραυλικά εργασίες Υδραυλικές εργασίες

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Νεστορίου, Δ/νση: Δημαρχείο Νεστορίου, Νεστόριο, Ταχ. Κωδ.: 52051, Τηλ.: +302467352300, Telefax: +302467031242, E-mail: nestokep@otenet.gr, Ιστοσελίδα: www.nestorio.gr.

1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL532 {Καστοριά}.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  www.promitheus.gov.gr.

3. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών.

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

5. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 31-05-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την 06-06-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του.

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

8. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στη Πράξη: «Sustainable and almost zeroemission communities and the role of public buldings (NZECom)» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC «GREECE-ALBANIA»» με βάση την Απόφαση έγκρισης της 5ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC «GREECE-ALBANIA»» την 21/06/2019 και έχει λάβει κωδικό MIS 5042958. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ50560002).

9. Διάρκεια Σύμβασης: πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

10. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00 €) ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

11. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

12. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου www.nestorio.gr

Νεστόριο, 11-04-2021
Ο Δήμαρχος Νεστορίου
Γκοσλιόπουλος Χρήστος

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 29/2022
 4. ΕΕΕΣ (σε μορφή PDF)
 5. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
 7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ