ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: “Εργασίες αποψίλωσης χόρτων – καλλωπισμός κοινόχρηστων χώρων – κλάδεμα δέντρων Δήμου Νεστορίου”

Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό (συνοπτικό) διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποψίλωσης χόρτων – καλλωπισμός κοινόχρηστων χώρων – κλάδεμα δέντρων Δήμου Νεστορίου», με προϋπολογισμό 22.177,42 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 5.322,28 ευρώ (Σύνολο : 27.500,00 ευρώ), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, στη Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου, Νεστόριο Καστοριάς.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2. ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ Ο.Τ.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 157 Ο.Τ.Α.) ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ ΚΑΙ ΒΟΪΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΟΤΑ: ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΔΙΚΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ Ο.Τ.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 157 Ο.Τ.Α.) ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ ΚΑΙ ΒΟΪΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΟΤΑ: ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΔΙΚΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Αποτυπώσεις διαφόρων κοινοχρήστων εκτάσεων – αγροτεμαχίων του Δήμου Νεστορίου», εκτιμώμενης αξίας: 14.996,26 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με σκόπο την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Αποτυπώσεις διαφόρων κοινοχρήστων εκτάσεων – αγροτεμαχίων του Δήμου Νεστορίου», εκτιμώμενης αξίας: 12.093,76 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 14.996,26 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 30/05/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνεται δωρεάν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου μέχρι και την 29-05-2017.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
3. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
4. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]
6. ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗ