Ψήφιση προϋπολογισμού, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου, οικονομικού έτους 2018

Ψήφιση προϋπολογισμού, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου, οικονομικού έτους 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 56/2017)

Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς,
έχοντας υπόψη:
1. Τη με αριθμό πρωτ. 5735/24-11-2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC002301396) διακήρυξη ανοιχτού (συνοπτικού) διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη εκτέλεση της υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 42.488,60 € με το Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Δήμου Νεστορίου.
2. Το γεγονός ότι υποβλήθηκαν μόνο δύο προσφορές (μία προσφορά για την ομάδα Α’ και μία προσφορά για την ομάδα Γ’) οι οποίες όμως δεν πληρούσαν του όρους της σχετικής διακήρυξης και καμία προσφορά για τις υπόλοιπες δύο ομάδες Β’ και Δ’ της με υπ’αρ. 56/2017 μελέτης.
3. Τη με αριθμό 126/2017 (ΑΔΑ: ΩΛΛΡΩΚ2-ΔΧΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου, η οποία αφού έλαβε υπόψη το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό και αποφασίζει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
4. Τη με αριθμό 129/2017 (ΑΔΑ: 7ΓΛΝΩΚ2-0Ε1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Καλεί τους ενδιαφερόμενους να λάβουν γνώση των όρων της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης και να προσκομίσουν μέχρι την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., στα Γραφεία της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου, την προσφορά τους. η οποία θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε ομάδα εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών, θα προχωρήσει στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στο άνοιγμα των προσφορών. Στη διαδικασία της αποσφράγισης των φακέλων μπορούν να παραβρίσκονται όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν.
Όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου Καστοριάς www.nestorio.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ.νση Τεχνικων Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου Καστοριάς (τηλ.: 2467352300, 2467352323, αρμόδιος υπάλληλος κ.Αλεξάνδρα Βραγγάλα και Αγνή Γκούρα).

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3. ΜΕΛΕΤΗ
4. ΕΝΤΥΠA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5. ΤΕΥΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Ημερίδα με τίτλο: «Η καλλιέργεια των φασολιών στο Δήμο Νεστορίου και στην ευρύτερη περιοχή» την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ στην αίθουσα Δημοτικής Βιβλιοθήκης «ΑΝΝΑΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ» στο Νεστόριο του Δήμου Νεστορίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ»

Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό (συνοπτικό) διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ», με προϋπολογισμό 34.265,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 8.223,60 ευρώ (Σύνολο :42.488,60 ευρώ), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε ομάδα εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 7η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, στη Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου, Νεστόριο Καστοριάς.
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και εκτελούν ανάλογες εργασίες σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό , ιδιόκτητο ή μισθωμένο και που είναι εγκατεστημένα σε
α) κράτος-μέλος της Ένωσης
β) κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος της ως Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Καστοριάς, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.nestorio.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του KHM.Δ.Η.Σ., καθώς θα τοιχοκολληθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νεστορίου. Όλα τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου www.nestorio.gr.
Τα έξοδα των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον οικονομικό φορέα ο οποίος θα είναι ανάδοχος.
Πληροφορίες επικοινωνίας: Αλεξάνδρα Βραγγάλα τηλ. :2467352323, fax:2467031242 και Αγνή Γκούρα τηλ.: 2467352324.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3. ΜΕΛΕΤΗ
4. ΕΝΤΥΠA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5. ΤΕΥΔ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

1. Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς, προκηρύσσει «Ανοικτή Διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο: «Πρόληψη – αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Νεστορίου», με προϋπολογισμό 113.999,95 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).
Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Οδοποιία: 91.935,44 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, Απολογιστικά ), και Φ.Π.Α. (24%) 22.064,51 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμού» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου (www.nestorio.gr).
Πληροφορίες στα τηλ.: 2467352325 – 2467352321, Fax: 2467031242, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος και Στέφανος Μπούσιος.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19-12-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί με το σύστημα υποβολής επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. (2) του Ν.4412/2016.
4. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19-12-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου, Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου 52051.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α2 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, και β) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.840,00€. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Πολιτικής Προστασίας (Κ.Α. 30.7336.01) με το ποσό των 113.999,95€ με Φ.Π.Α. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεστορίου.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Περίληψη Διακήρυξης
2. Διακήρυξη Δημοπρασίας
3. Τεχνική Έκθεση Μελέτης
4. Προμέτρηση Μελέτης
5. Συνοπτικός Προϋπολογισμός Μελέτης
6. Τιμολόγιο Μελέτης
7. Τιμές Εφαρμογής Μελέτης
8. Προϋπολογισμός Μελέτης
9. Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης
10. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ
11. Γ.Σ.Υ. & Ε.Σ.Υ. Μελέτης
12. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας
13. Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας
14. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
15. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)