Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ»

Ο Δικαιούχος Δήμος Νεστορίου διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ» της πράξης με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ» και κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0006189846, με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Υποσύστημα Δημοσίων Έργων, με Συστημικό Αριθμό 83586, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.nestorio.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ήτοι:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/07/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/07/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό  161.991,68 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 38/2014 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νεστορίου, ανέρχεται στο ποσό των 161.991,68 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 200.869,68 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου «Έργα (χαμηλότερη τιμή) κάτω των ορίων».

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 3.240,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Νεστορίου. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» (ΣΑ 082/1) με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210019.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, ύψους μέχρι του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη παράγ. 3,  άρθρο 150 του Ν. 4412/2016 (Α’147) και η εγγύηση προκαταβολής βάσει της παράγ. 1δ, άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία CPV: 45233222-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης).

Kωδικός ΝUTS: EL 532.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεστορίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δικαιούχου Δήμου Νεστορίου, αρμόδιοι υπάλληλοι: Μπούσιος Στέφανος & Βραγγάλα Αλεξάνδρα (τηλ.: 2467352321 & 2467352323  Φαξ: 2467031242), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Προκήρυξη – Περίληψη Διακήρυξης
 2. Αναλυτική Διακήρυξη
 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
 5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 7. ΕΣΥ
 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 9. ΦΑΥ-ΣΑΥ
 10. Λοιπά Τεύχη Μελέτης
 11. ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ & ΘΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
 12. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ
 13. ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ
 14. ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ
 15. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ
 16. Τ.Ε.Υ.Δ. (σε μορφή PDF)
 17. Τ.Ε.Υ.Δ. (σε μορφή DOC)

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Ο Δήμαρχος   Νεστορίου  προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά    μόνο βάσει τιμής  σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2019 -2020 .

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 126.688,56 € ( εκατόν είκοσι έξι  χιλιάδες εξακόσια ογδόντα οκτώ  ευρώ και πενήντα έξι  λεπτά ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 12/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του Δήμου Νεστορίου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών, από την δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ ,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24-06-2019 και ώρα 10:00:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των οχημάτων , των μηχανημάτων έργου , των χλοοκοπτικών μηχανημάτων καθώς της θέρμανσης των κτιρίων  του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Η προμήθεια των καυσίμων επιμερίζεται σε  τέσσερις ομάδες , την  ομάδα Α΄ (Υγρά καύσιμα Δήμου Νεστορίου), την ομάδα Β’ (Υγρά καύσιμα Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης) ,  ) , την  ομάδα Γ’ (Υγρά καύσιμα Σχολικής  επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης) , την  ομάδα Δ’ (Υγρά καύσιμα Σχολικής  επιτροπής Β/θμιας  Εκπαίδευσης) .

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των καυσίμων ή για μία ή περισσότερες ομάδες .

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι ένα τοις εκατό (1%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ της ομάδας ή των ομάδων,  στα οποία θα υποβάλει προσφορά.

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδα , η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιμέρους ομάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Νεστορίου Νομού Καστοριάς,  Ταχ. Διεύθυνση:  Δημοτικό κατάστημα  , Νεστόριο  Καστοριάς  Τηλέφωνο : 2467352323 και 2467352300, Αριθμός ΦΑΞ : 2467031242. Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου  www.nestorio.gr.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Περίληψη Διακήρυξης
 2. Αναλυτική Διακήρυξη
 3. Τεύχος Μελέτης
 4. Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς
 5. Τ.Ε.Υ.Δ. (σε μορφή PDF)
 6. Τ.Ε.Υ.Δ. (σε μορφή DOC)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB” 

Έχοντας υπόψη :

 1. Την αρ. πρώτ.301187/ΥΔ/2813/19.04.2019 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» σύμφωνα με την οποία εισηγείται ο ορισμός των κάτωθι τριών επαληθευτών :

(α) Σκαλιώτου Ελένη του Παναγιώτη

(β) Τογκαρίδου Κωνσταντίνα του Δημητρίου

(γ) Σπανού Ελευθερία του Ευστρατίου

 1. Την με αριθ. 229/2019 (Αριθμ. Πρωτ. 1462/12-04-2019) Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεστορίου
 2. Την υπ’ αριθμ. 21/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου

Προσκαλείστε (εντός προθεσμίας 4 τριών ημερών από τη λήψη της παρούσας) να υποβάλετε προσφορά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Νεστορίου (ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 08:00 – 15:00), για την υπηρεσία του θέματος, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία.

Παρακαλώ όπως μαζί με την οικονομική προσφορά μας προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Ασφαλιστική Ενημερότητα
 2. Φορολογική Ενημερότητα
 3. Αντίγραφο Ποινικού μητρώου για γενική χρήση του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρίας σας

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανωτέρω εργασίας δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 2.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 που ισχύει από 8-8-2016 καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα της ΚΥΑ 301783/ΥΔ3441/27-9-2017 ΦΕΚ Β’ 3389).

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Γκέτσιος Πασχάλης

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Ανοιχτός (συνοπτικός) διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποψίλωσης χόρτων – καλλωπισμός κοινόχρηστων χώρων – κλάδεμα δέντρων Δήμου Νεστορίου»

Ο  Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό (συνοπτικό) διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποψίλωσης χόρτων – καλλωπισμός κοινόχρηστων χώρων – κλάδεμα δέντρων Δήμου Νεστορίου», με προϋπολογισμό 30.645,16 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.354,84 ευρώ (Σύνολο : 38.000,00 ευρώ), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 21η Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, στη Διεύθυνση:  Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου, Νεστόριο Καστοριάς.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και εκτελούν ανάλογες εργασίες σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο  και που είναι εγκατεστημένα σε

α) κράτος-μέλος της Ένωσης

β) κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος της ως Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Καστοριάς, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.nestorio.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., καθώς θα τοιχοκολληθεί και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νεστορίου. Όλα τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου www.nestorio.gr.

Τα έξοδα των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον οικονομικό φορέα ο οποίος θα είναι ανάδοχος.

Πληροφορίες επικοινωνίας : Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος τηλ. :24673.52325, fax:2467031242 και Στέφανος Μπούσιος τηλ.: 24673.52322.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Περίληψη Διακήρυξης
 2. Αναλυτική Διακήρυξη
 3. Τεύχος Μελέτης
 4. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (σε μορφή DOC)
 5. Τ.Ε.Υ.Δ. (σε μορφή DOC)
 6. Περιοχές Επέμβασης στη Δ.Ε. Νεστορίου
 7. Περιοχές Επέμβασης στη Δ.Ε.Ακριτών
 8. Περιοχές Επέμβασης στη Δ.Ε. Αρρενών
 9. Περιοχές Επέμβασης στη Δ.Ε.Γράμμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

   

ΝΕΣΤΟΡΙΟ 24 – 04 – 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 1907

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Νεστορίου, έχοντας υπόψη:

 1. την τεχνική μελέτη με αριθμ.: 42/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νεστορίου για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ)», προϋπολογισμού 51.100,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
 2. την υπ’ αριθ. 98/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεστορίου περί έγκρισης όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
 3. την 4610/18-12-2018 Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 18PROC004219394),
 4. την υπ’ αριθ. 6/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεστορίου περί κήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 68200 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ως άγονου (καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά) και την ματαίωση του,
 5. την 472/15-02-2019 ανακοίνωση-πρόσκληση του περί προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας,
 6. την υπ’ αριθ. 35/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεστορίου περί της εκ νέου προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016

ανακοινώνει ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 09 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. και

καλεί τους ενδιαφερόμενους να λάβουν γνώση των όρων της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης και να προσκομίσουν μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα στα Γραφεία της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου, την προσφορά τους, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο στα γραφεία του Δήμου Νεστορίου, (Δ/νση: Νεστόριο, Τ.Κ. 52051), μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, με αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους χωρίς να αποσφραγιστούν.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010).

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου Καστοριάς  (www.nestorio.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου Καστοριάς (τηλ.: 2467352300, 2467352321, αρμόδιος υπάλληλος κ. Μπούσιος Στέφανος).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

 ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Τεχνικές προδιαγραφές & όροι

1. Υπ’ αριθμ.: 98/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεστορίου

2. Διακήρυξη προμήθειας

3. Υπ’ αριθμ.: 6/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεστορίου

4. Υπ’ αριθμ.: 35/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεστορίου

5. Τεχνική μελέτη με αριθμ.: 42/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νεστορίου

6. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

8. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

9. ΤΕΥΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ RIVER PARTY ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017»

Ο Δήμος Νεστορίου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ RIVER PARTY ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017» εκτιμώμενης αξίας 154.996,70 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Υποσύστημα Δημοσίων Έργων, με Συστημικό Αριθμό 81493, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.nestorio.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 02-05-2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 07-05-2019.

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με το σύστημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών» (άρθρου 95, παρ. 2 (α) του Ν. 4412/2016).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2461352324 και 2467352300, στα e-mails: nestokep@otenet.gr και  dimos_nestoriou@0807.syzefxis.gov.gr και στο FAX επικοινωνίας 2461031242, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Αγνή Γκούρα.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ήτοι:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10-05-2019 ημέρα Παρασκευή, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16-05-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 50.557,99€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 74.439,35€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά), που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής υπέρ του κυρίου του έργου ύψους 2.500,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία CPV: 45200000-9 (Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού).

Kωδικός ΝUTS: EL 532 (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Νομός Καστοριάς, Δήμος Νεστορίου).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νεστορίου.

 

ΤΕΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
 4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
 5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
 6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
 9. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 10. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ
 11. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
 12. Ε.Σ.Υ. ΜΕΛΕΤΗΣ
 13. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ RIVER PARTY
 14. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ
 15. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΤΕΛΕΑΣ
 16. ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
 17. Τ.Ε.Υ.Δ. (σε μορφή DOC)