ΕΡΓΟ: “GREENPOINT-MOB” ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – PRESS RELEASE

Στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Νεστόριο η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου: “Ανάπτυξη ενός κινητού πράσινου σημείου στη διασυνοριακή περιοχή και προώθηση της πρόληψης και της ανακύκλωσης” (GREENPOINT-MOB) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG – IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, στο οποίο ο Δήμος Νεστορίου συμμετέχει ως εταίρος.
Στο συγκεκριμένο έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG – IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, οι εταίροι του έργου είναι συνολικά 6
ΔΙΆΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ…

On 8th and 9th October 2018, the kick-off meeting of the partners of the “Development of a mobile Green-Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling” (GREENPOINT-MOB) project was successfully held in Nestorio within the framework of the European Program INTERREG – IPA CBC GREECE-ALBANIA 2014-2020, in which the Municipality of Nestorio participates as a partner.
In the specific project, financed by INTERREG – IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020, particate 6 project partners
READ MORE…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – PRESS RELEASE

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου GREENPOINT-MOB θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη 8 και 9 Οκτωβρίου 2018 στο Νεστόριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG – IPA CBC ΔΛΛΑΓΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 από το Δήμο Νεστορίου και τη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ). Το έργο  GREENPOINT-MOB αφορά την πρόληψη και την ανακύκλωση των απορριμμάτων και την ανάπτυξη ενός κινητού πράσινου σημείου για τη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας.

Διαβάστε περισσότερα…

 

The kick-off meeting of the GREENPOINT-MOB project will take place on Monday and Tuesday 8th and 9th October 2018 in Nestorio within the framework of the European Program INTERREG – IPA CBC GREECE-ALBANIA 2014-2020 by the Municipality of Nestorio and the Waste Management of Western Macedonia (DIADYMA SA). The GREENPOINT-MOB project deals with the prevention and recycling of waste and the development of a mobile green point for the cross-border area Greece – Albania.

Read more…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG 2014-2020 ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λειτουργία Κινητού Πράσινου Σημείου στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και ανακύκλωσης»  Ακρωνύμιο Έργου:  GREENPOINT-MOB

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια της προσπάθειας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας να ανακαλύπτεται ο καρκίνος σε πρώιμα στάδια, τότε που οι θεραπείες είναι πιο αποτελεσματικές και μπορεί να οδηγήσουν στην ίαση, κινητή μονάδα μαστογραφίας επισκέφτηκε τον Δήμο Νεστορίου στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2018.
Εξετάστηκαν 79 γυναίκες ηλικίας 40-70 ετών από τον Δήμο Νεστορίου.
Ο Δήμαρχος Νεστορίου κ. Πασχάλης Γκέτσιος ευχαριστεί:
1. Την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία,
2. Την ΚΕΔΕ και τον Πρόεδρό της κ. Γεώργιο Πατούλη για την στήριξη του Προγράμματος,
3.Τις νοσηλεύτριες του «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.κ Μάσσα Παρασκευή και Καλλιόπη Ζήδρου,
και ειδικότερα
4. Τις ακτινολόγους κ.κ. Γιάννα Χατζησάββα και Βάσω Δανίκα, που παρά τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν, με το χαμόγελό τους, την ευγένεια τους, την διάθεσή για προσφορά, κέρδισαν την συμπάθεια και την εμπιστοσύνη των γυναικών της περιοχής μας.
Εύχεται τα αποτελέσματα να είναι ευχάριστα για όλες.

Νεστόριο 26/09/2108

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ RIVER PARTY) ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017»

1. Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση

του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ RIVER PARTY) ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017», με εκτιμώμενη συνολική αξία 132.000,00 €..

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Α. κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 93.466,94 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και απολογιστικά).

Β. κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 12.984,67 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

 CPV : 45200000-9 / Kωδικός ΝUTS: EL 532

 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nestorio.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 09.10.2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 12.10.2018. Πληροφορίες στο Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου Καστοριάς ( οικισμός Νεστορίου, οδός Δημοτική ) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες( τηλ 2467052300, 2467352312, 2467352323 Fax 2467031242, email: nestokep@otenet.gr.) Αρμόδια υπάλληλος Αλεξάνδρα Βραγγάλα τηλ.: 2467352323.
 1. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι : Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 1. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
 1. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 1. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
 2. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 1. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18.10.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα η 10:00 π.μ.  Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  24.10.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
 1. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.
 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις Οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).

 1. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
 2. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται στο ποσό των 2.129,03 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής αυτών (άρθρο 97 του Ν.4412/16). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 1. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
 1. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
 2. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
 3. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 4. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές / προσωρινή δικαστική προστασία μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.
 5. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμό 122/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης και η διάθεση πίστωσης με τις υπ’ αριθμό 71/2018 και 68/2018 αντίστοιχα αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμό 392/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
 6. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.nestorio.gr σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Προκήρυξη Διακήρυξης
2. Διακήρυξη Δημοπρασίας
3. Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή & Υδραυλικοί Υπολογισμοί Μελέτης
4. Προμέτρηση Μελέτης
5. Τιμολόγιο Μελέτης
6. Τιμές Εφαρμογής Μελέτης
7. Προϋπολογισμός Μελέτης
8. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ
9. Ε.Σ.Υ. Μελέτης
10. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)