ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – PICK UP ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB», με εκτιμώμενη συνολική αξία 35.000,00 €

1. Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής , για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – PICK UP ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB», με εκτιμώμενη συνολική αξία 35.000,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46/2018 μελέτη.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1) καινούργιου αυτοκινήτου ημιφορτηγού με διπλή καμπίνα και κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4X4)
Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV : 34113000-2 Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού από τον Δήμο όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας. Επίσης προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nestorio.gr. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως (μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έως τρεις (3) ημέρες ) πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται επίσης εγγράφως.
Πληροφορίες στο Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου Καστοριάς ( οικισμός Νεστορίου , οδός Δημοτική ) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες( τηλ 2467052300 , 24673525, 2467352323 Fax 2467031242 , email: nestokep@otenet.gr.) Αρμόδιοι υπάλληλοι Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος και Αλεξάνδρα Βραγγάλα τηλ.: 2467352325 και 2467352323.
3. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Οι προσφορές υποβάλλονται στον Δήμο Νεστορίου από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη σε σφραγισμένο φάκελο
5. Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.
6. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα ημερών (180) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
7. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10.01.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα η 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα στα γραφεία του Δήμου Νεστορίου, Νεστόριο στις 10-01-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
9. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από χρηματοδοτικό Interreg IPA INTERREG IPA Cross-Border Cooperation Programme «Greece–Albania 2014-2020».
11. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και για εξήντα (60) ημέρες.
12. Αυτή η Περίληψη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, στην ιστοσελίδα www.nestorio.gr και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (WORD)
5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (PDF)
6. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (WORD)
7. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (PDF)
8. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ-WORD)
9. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ-PDF)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *