ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΤΕΛΕΑΣ»

Ο Δήμαρχος Νεστορίου, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την  προμήθεια με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΤΕΛΕΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.289.974,48ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) με CPV: 32441100-7 «Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης», και 43323000-3 «Εξοπλισμός άρδευσης», Κωδικός ΝUTS:EL532.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ,  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 45/2022 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Καθαριότητας & Πρασίνου , περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

•    Λεπτομερή Σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος

•    Προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του υδραυλικού και Η/Μ εξοπλισμού

•    Εγκατάσταση των λογισμικών διαχείρισης ενέργειας στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου

•    Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου (επιτόπια τεστ)

•    Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος

•    Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση)

•    Λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος κατά την δοκιμαστική λειτουργία για διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία θέσεως σε λειτουργία του συστήματος

•    Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,   Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 198077

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  Πέμπτη  30 Νοεμβρίου  2023   και ώρα 15:00 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»,: Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023    και από ώρα 9:30   π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  .

Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουμένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων έξι  ευρώ και τεσσάρων λεπτών (20.806,04 €) και ισχύ μέχρι την  30/12/2024.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  δέκα πέντε  (15) μήνες.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο 4 Δράση 4.3.1 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (0036153879), συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με ενάριθμο 2023ΣΕ08210010.

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 2986/01-08-2023  σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της Ε.Υ.Δ.Π.Α.Α.

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ.  του π.δ. 39/2017.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του  ν. 4412/2016.

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες  από το Γραφείο Προμηθειών   του Δήμου (αρμόδιοι υπάλληλοι  Αθανάσιος Μέλλιος  και Αγνή  Γκούρα, τηλ.2463352312 – 2467352324 , email: nestokep@otenet.gr και dimos_nestoriou@nestorio.gr).

Προκήρυξη της σύμβασης έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 17/10/2023

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2023ΣΕ08210010.

Νεστόριο, 25/10/2023.

Ο  Δήμαρχος Νεστορίου

Χρήστος Γκοσλιόπουλος

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟ TED
  5. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  6. ΤΕΥΔ-ΕΕΕΣ
  7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  8. ΜΕΛΕΤΗ 45/2022