Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 109.999,99 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 109.999,99 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: 89.142,99 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα ),
Αναθεώρηση: 288,78 € και Φ.Π.Α. (23%) 20.569,10 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της υπηρεσίας (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου), μέχρι τις 09/06/2016. Εναλλακτικά, τα τεύχη δημοπράτησης –πλην της οικονομικής προσφοράς- μπορούν να παραληφθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται (www.nestorio.gr) τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα Ενοποιημένης Διακήρυξης τύπου Β.
Πληροφορίες στα τηλ.: 2467352325 – 2467352321, Fax: 2467031242, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος, Στέφανος Μπούσιος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/06/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1.Τεχνική έκθεση
2.Τεχνική Περιγραφή
3. Γ.Σ.Υ.
4. Ε.Σ.Υ.
5. Διακήρυξη Δημοπρασίας
6. Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας
7. Συνοπτική Προμέτρηση Μελέτης
8. Συνοπτικός Προύπολογισμός Μελέτης
9. Προϋπολογισμός Μελέτης
10. Αναλυτικό Τιμολόγιο Μελέτης
11. Τιμές Εφαρμογής Μελέτης
12. Τεχνικές Προδιαγραφές
13. Πινακας αντιστοίχισης Άρθρων Μελέτης με ΕΤΕΠ