ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 2η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Ο Δήμαρχος Νεστορίου έχοντας υπόψη:

  1. Τη με αριθμ. Πρωτ. 4728/02-11-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007574376) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», Α.Μ.68/2020, προϋπολογισμού 115.941,35 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
  2. Τη με αριθμό 176/2020 (ΑΔΑ: ΨΡ63ΩΚ2-ΒΔΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της 1ης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016,
  3. Τη με αριθμό 12/2021 (ΑΔΑ: 9Τ3ΕΩΚ2-ΟΩ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της 2ης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για τις ομάδες Α’ και  Β’

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς σε 2η διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»,  μόνο για τις παρακάτω ομάδες   της αριθ. 68/2020 μελέτης της Τ.Υ του Δήμου Νεστορίου:

Ομάδα Α’ :  ΥΓΡΑ  ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, εκτιμώμενης αξίας  71.989,22 χωρίς ΦΠΑ  24 %

 Ομάδα Β’ :  ΥΓΡΑ  ΚΑΥΣΙΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, εκτιμώμενης αξίας  3.983,87 χωρίς ΦΠΑ  24 %

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, χωρίς τροποποίηση των όρων της με αριθμ. Πρωτ. 4728/02-11-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007574376) διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε για τις ανωτέρω ομάδες.

Η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 105818

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10-02-2021και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση  του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την  Τρίτη   16 /02 /2021 και ώρα 09:00 π.μ. ήτοι  τρεις (3) εργάσιμες ημέρες  μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Στη διαπραγμάτευση γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα εργασιών.

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος, είναι είναι: για την ομάδα Α’ 719,89 €,  για την ομάδα  Β’  39,84  €,    σύμφωνα με την παρ. 2.2.2.1 της Διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά  ισχύουν τα οριζόμενα στην με αριθμ. Πρωτ. 4728/02-11-2020  διακήρυξη (ΑΔΑΜ 20PROC007574376)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διαπραγμάτευσης όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεςχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου , Ταχ. Διεύθυνση: Νεστόριο Καστοριάς, Τηλέφωνο: 2467352323.

Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου www.nestorio.gr, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.


Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Χρήστος Γκοσλιόπουλος

Τεύχη Διαπραγμάτευσης:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
  4. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  5. ΤΕΥΔ (σε μορφή PDF)
  6. ΤΕΥΔ (σε μορφή DOC)