ΕΡΓΟ: “GREENPOINT-MOB” ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – PRESS RELEASE

Στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Νεστόριο η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου: “Ανάπτυξη ενός κινητού πράσινου σημείου στη διασυνοριακή περιοχή και προώθηση της πρόληψης και της ανακύκλωσης” (GREENPOINT-MOB) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG – IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, στο οποίο ο Δήμος Νεστορίου συμμετέχει ως εταίρος.
Στο συγκεκριμένο έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG – IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, οι εταίροι του έργου είναι συνολικά 6
ΔΙΆΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ…

On 8th and 9th October 2018, the kick-off meeting of the partners of the “Development of a mobile Green-Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling” (GREENPOINT-MOB) project was successfully held in Nestorio within the framework of the European Program INTERREG – IPA CBC GREECE-ALBANIA 2014-2020, in which the Municipality of Nestorio participates as a partner.
In the specific project, financed by INTERREG – IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020, particate 6 project partners
READ MORE…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *