Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση δασικών τμημάτων Δήμου Νεστορίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

Τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την εκμίσθωση των παρακάτω δασικών τμημάτων :

  • του δασικού τμήματος ΔΤ 31 του Δημοτικού Δάσους Επταχωρίου της Τ.Κ Επταχωρίου και
  • του δασικού τμήματος ΔΤ 35 του Δημοτικού δάσους Νεστορίου της Τ.Κ Νεστορίου του Δήμου Νεστορίου

με τους εξής όρους :

Άρθρο 1ο

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, το δικαίωμα απόληψης των δασικών προϊόντων από τις κατωτέρω δημοτικές συστάδες:

1. Συστάδα ΔΤ 31 δημοτικού δάσους Τ.Κ Επταχωρίου με προβλεπόμενο ξυλώδη όγκο 3.507 κ.μ δρυός ο οποίος ανά κατηγορία αναλύεται ως εξής:

  • 5.531 χ.κ.μ καυσόξυλα δρυός
  • 90 κ.μ στρογγυλή ξυλεία δρυός ανεξαρτήτου μήκους και μέσης διαμέτρου 25 εκ. και άνω
  • 70 κ.μ στρογγυλή ξυλεία δρυός ανεξαρτήτου μήκους και μέσης διαμέτρου 25 εκ. και κάτω
  • 25 χ.κ.μ στρογγύλια δρυός ανεξαρτήτου διαμέτρου
  • 30 τόνοι υπολείμματα υλοτομίας

Ο διαχωρισμός της τεχνικής ξυλείας δρυός ανά κατηγορία είναι ενδεικτικός. Η έκταση της συστάδας είναι 112,79 εκτάρια και το είδος υλοτομίας είναι αποψιλωτική στο 50% και καλλιεργητική στο υπόλοιπο 50% της παρακράτησης.

2. Συστάδα ΔΤ 35 δημοτικού δάσους Τ.Κ Νεστορίου με προβλεπόμενο ξυλώδη όγκο 1.007 κ.μ λεύκης ο οποίος ανά κατηγορία αναλύεται ως εξής:

  • 669 χ.κ.μ καυσόξυλα λεύκης
  • 604 κ.μ στρογγυλή ξυλεία λεύκης μήκους 1,80 μέτρων και άνω

Η έκταση της συστάδας είναι 43,52 εκτάρια και το είδος της υλοτομίας καλλιεργητική.

Κατά τη δημοπρασία δημοπρατείται το δικαίωμα απόληψης των δασικών προϊόντων (όρθια προς υλοτόμηση δέντρα) των παραπάνω δασικών τμημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες Διαχειριστικές Μελέτες, την προσήμανση και το πρωτόκολλο εγκατάστασης της Δ/νσης Δασών Ν. Καστοριάς.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ