ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν.3584/07

Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *