Ανοιχτός (συνοπτικός) διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 47.199,99 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

1. Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό (συνοπτικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 47.199,99 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: 38.064,51 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, Απρόβλεπτα) και Φ.Π.Α. (24%) 9.135,48 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της υπηρεσίας (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου). Εναλλακτικά, τα τεύχη δημοπράτησης –πλην της οικονομικής προσφοράς– μπορούν να παραληφθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται (www.nestorio.gr)
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων δημοσίων έργων κάτω των κοινοτικών ορίων.
Πληροφορίες στα τηλ.: 2467352324 – 2467352323, Fax: 2467031242, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Αγνή Γκούρα και Αλεξάνδρα Βραγγάλα.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21/09/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα εργασιών του τιμολογίου εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν4412/2016.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
3. ΜΕΛΕΤΗ
4. Ε.Σ.Υ.
5. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ
6. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 2
7. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΙΟΝΑΤΟΥ
8. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)