ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το έργο: ‘GREENPOINT-MOB’

Ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling –GREENPOINT-MOB» με κωδικό Α2.1.1-8, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “GREECE – ALBANIA 2014-2020 (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15 % Εθνική Συμμετοχή), Παραδοτέο D 4.3.1.

Δείτε όλη την ανακοίνωση