ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας

Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας  «Υπηρεσίες διαχείρισης και δημοσιότητας της πράξης nZECom» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Sustainable and almost zero-emission communities and the role of public buildings» με κωδικό Α4-1.3-9 , το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “GREECE – ALBANIA 2014-2020 (85%  Ευρωπαϊκή Ένωση , 15 % Εθνική Συμμετοχή) , Παραδοτέα D1.4.2 και D.1.4.3.