ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσίας

Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας  «Υπηρεσίες διαχείρισης – ανάπτυξης και παρακολούθησης της πράξης Cult2routes» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Emerging cultural tourism by discovering hiking and cultural routes in the CB area – Cult2Routes» με κωδικό Α4.2.1-26 , το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “GREECE – ALBANIA 2014-2020 (85%  Ευρωπαϊκή Ένωση , 15 % Εθνική Συμμετοχή) , Παραδοτέα D3.1.2 και D.3.1.4., D4.1.1 και D4.1.3.