Ακύρωση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 193.674.68 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νεστορίου με την υπ’ αριθμ.: 103/2018 απόφαση ματαιώνει την διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης και τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 193.674.68 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο θα επαναληφθεί μετά την διόρθωση της μελέτης του έργου και την έγκριση των διορθωμένων τευχών από την Διαχειριστική Αρχή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020.