Έγκριση και Απευθείας Ανάθεση της υπηρεσίας “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                                    Νεστόριο  14/11/2019

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ                                                                       Αρ.Πρωτ.: 4882

 

Θέμα: «Έγκριση και Απευθείας Ανάθεση  της υπηρεσίας  “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINTMOB

Α Π Ο Φ Α Σ Η ( 686 )

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 116 , 118 και 120 του Ν. 4412/2016.
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 • Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINΤ- MOB”
 • Το πρωτογενές αίτημα με αριθμ. πρωτ.: 4445/10-12-2018 για υπηρεσίες παρουσίασης και επίδειξης της πράξης GREENPOINΤ-MOB (ΑΔΑΜ: 18REQ004182953 2018-12-13).
 • Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον Κ.Α.:10.6142.12
 • Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4524/13-12-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 18REQ004185255 2018-12-13 & ΑΔΑ: Ω071ΩΚ2-3ΝΓ)  και την υπ’ αριθ. Πρωτ.  422/13-2-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:  19REQ004523615 2019-02-26 & ΑΔΑ: 6ΒΖ3ΩΚ2-64Δ)
 • Την αριθμ. 53/2018 Μελέτη.
 • Την υπ’ αριθμ. 4587 / 25-10-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου μας
 • Την από 07/11/2019 προσφορά του κ. Κωνσταντίνου Βέρρου .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 53/2018 Μελέτη  της υπηρεσίας με τίτλο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOIND MOB”

Β. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας “ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINΤ- MOB ” εκτιμώμενης αξίας 9.677,42 € , χωρίς  Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Γ. Αναθέτουμε την υλοποίηση της υπηρεσίας “ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINΤ- MOB ” αξίας 9.596,77 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α , στον κ. Κωνσταντίνο  Βέρρο, Οικονομολόγο  με Δ/νση  Τσαλοπούλου 5 , Τ.Κ.62122  Σέρρες ,  τηλ. 2321020700 και ΑΦΜ  038049292.

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από το INTERREG και  στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6142.12  και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ε. Η παρούσα ανάθεση ισχύει  από την υπογραφή της έως και το τέλος του έργου το οποίο οριοθετείται  την 30/04/2020 ή όσο απαιτηθεί μέχρι ολοκλήρωσής του και παραλαβής της δήλωσης ολοκλήρωσης πράξης από την Διαχειριστική Αρχή. Σε περίπτωση επέκτασης του έργου η παρούσα σύμβαση  επεκτείνεται αυτοδίκαια χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου

           ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο Δήμαρχος

ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 686/2019
 2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ