ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ nZECom»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ nZECom» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 225.806,45€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 158428

Αντικείμενο της προμήθειας:

Η προμήθεια αναφέρεται στο έργο «Sustainable and almost zero-emission  communities and the role of public buildings» και ακρωνύμιο «nZECom». Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δημαρχείου Δήμου Νεστορίου, Νομού Καστοριάς, η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, η επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς και η αξιοποίηση διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και παραμονής στους χώρους του κτιρίου.

Οι δράσεις που προβλέπονται είναι οι εξής:

 • Θερμομόνωση κτιρίου
 • Θερμομόνωσης στέγης με αντικατάσταση των ξύλινων στοιχείων της στέγης όπου αυτό  θα απαιτηθεί
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων καλοριφέρ
 • Αντλία θερμότητας
 • Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
 • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης
 • Ενοποίηση υφιστάμενων παροχών & επαύξηση σε τριφασική Νο 5

Αναλυτικά:

CPV Ονομασία Αντικειμένου κατά CPV Μικρή Περιγραφή  
44221000-5 Παράθυρα πόρτες και συναφή είδη Προμήθεια νέων κουφωμάτων για την κάλυψη όλων των υφιστάμενων ανοιγμάτων
44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά Προμήθεια υλικών θερμομόνωσης
31521000-4 Ηλεκτρικές Λάμπες Προμήθεια για αντικατάσταση φωτισμού
44621100-0 Σώματα καλοριφέρ Προμήθεια fan-coil
38551000-2 Μετρητές ενέργειας Προμήθεια συστήματος ενεργειακής διαχείρισης
31681500-8 Συσκευές φόρτισης Προμήθεια φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων
42511110-5 Αντλίες θερμότητας Προμήθεια αερόψυκτης αντλίας θερμότητας
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων Προμήθεια υλικών για το νέο υδραυλικό σύστημα
45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων Εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων
45321000-3 Εργασίες θερμομόνωσης Εργασίες θερμομόνωσης
45315000-8 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκατάστασης θέρμανσης και άλλου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κτιρίων Ηλεκτρολογικές εργασίες
45330000-9 Υδραυλικά εργασίες Υδραυλικές εργασίες

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Νεστορίου, Δ/νση: Δημαρχείο Νεστορίου, Νεστόριο, Ταχ. Κωδ.: 52051, Τηλ.: +302467352300, Telefax: +302467031242, E-mail: nestokep@otenet.gr, Ιστοσελίδα: www.nestorio.gr.

1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL532 {Καστοριά}.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  www.promitheus.gov.gr.

3. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών.

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

5. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 31-05-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την 06-06-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του.

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

8. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στη Πράξη: «Sustainable and almost zeroemission communities and the role of public buldings (NZECom)» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC «GREECE-ALBANIA»» με βάση την Απόφαση έγκρισης της 5ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC «GREECE-ALBANIA»» την 21/06/2019 και έχει λάβει κωδικό MIS 5042958. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ50560002).

9. Διάρκεια Σύμβασης: πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

10. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00 €) ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

11. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

12. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου www.nestorio.gr

Νεστόριο, 11-04-2021
Ο Δήμαρχος Νεστορίου
Γκοσλιόπουλος Χρήστος

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 29/2022
 4. ΕΕΕΣ (σε μορφή PDF)
 5. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
 7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ