ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. :5674/22-7-2022 ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
  ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 1.530.000,00€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

1. Ο ΔήμοςΝεστορίουΝομού Καστοριάςπροκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό ΗλεκτρονικόΔιαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεσητου έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ», με εκτιμώμενη συνολική αξία: 1.530.000,00€(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Συστημικόςα/α στο ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα: 189849

CPV: 45240000-1(Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά  έργα)

KωδικόςΝUTS: EL 532

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύληςwww.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχήςwww.nestorio.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12/08/2022, η αναθέτουσααρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψηςσύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 18/08/2022.Πληροφορίεςστο Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου Καστοριάς (οικισμός Νεστορίου, οδός Δημοτική) στα γραφεία της Δ/νσηςΤεχνικών Υπηρεσιών, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες(τηλ 2467052324, 2467352323, 2467352321Fax 2467031242, email: nestokep@otenet.gr). Αρμόδιοι υπάλληλοικα Γκούρα Αγνή, κα Βραγγάλα Αλεξάνδρα &κος Μπούσιος Στέφανος.

3. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Αρχή τοπικήςαυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται απόκεντρική αρχή αγορών.

5. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχειτροποποιηθεί και ισχύει.

6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακήςπύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα, σύμφωνα με την παράγραφο 3.5(η) της διακήρυξης.

7. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.

8. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχονταστον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δέκα τριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

9. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η22/08/2022, ημέρα Δευτέρακαι ώρα η 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η26/08/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.

10. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιεςμονάδες επί τοις εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.

11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργακατηγορίας α) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  έργων ή β)  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

12. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις Οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για τηνυποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφήπρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικούμητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).

13. Το έργο χρηματοδοτείται απόπιστώσεις τουΠρογράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο   ύψους μέχρι του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

14. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντεςοικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016,εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ.ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδωνεξακοσίωνεβδομήντα (30.600,00€) ευρώκαι ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη τουχρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικώνφορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

15. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

16. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο και απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

17. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

18. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24)μήνεςαπό την ημερομηνίαυπογραφής της σύμβασης.

19. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές / προσωρινή δικαστική προστασίαμπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

20. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμό44/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και η έγκριση των όρωνδημοπράτησης με τηνυπ’ αριθμό 130/2022απόφασητης ΟικονομικήςΕπιτροπής του Δήμου. Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμό 5353/2022απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης. Τοαποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

21. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.nestorio.gr σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr.

Νεστόριο 22/07/2022
Ο Δήμαρχος Νεστορίου
 
 
ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 2η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Ο Δήμαρχος Νεστορίου έχοντας υπόψη:

  1. Τη με αριθμ. Πρωτ. 2952/14-04-2022 (ΑΔΑΜ 22PROC010400453) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», Α.Μ.28/2022, προϋπολογισμού 202.779,25 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
  2. Τη με αριθμό 93/2022 (ΑΔΑ: ΨΞ4ΦΩΚ2-1ΓΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016,
  3. Τη με αριθμό 112/2022 (ΑΔΑ: ΨΛΕΗΩΚ2-0ΡΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της 2ης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για τις ομάδες Α’ και  Γ’

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς σε 2η διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», μόνο για τις παρακάτω ομάδες   της υπ’ αριθ. 28/2022, της Τ.Υ του Δήμου Νεστορίου:

Ομάδα Α’ :  ΥΓΡΑ  ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, εκτιμώμενης αξίας  130.598,50 χωρίς ΦΠΑ  24 %

 Ομάδα Γ’ :  ΥΓΡΑ  ΚΑΥΣΙΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, εκτιμώμενης αξίας  5.645,15 χωρίς ΦΠΑ  24 %

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, χωρίς τροποποίηση των όρων της με αριθμ. Πρωτ. 2952/14-04-2022 (ΑΔΑΜ 22PROC010400453)  διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε για τις ανωτέρω ομάδες.

Η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 167299

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 11-07-2022και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση  του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική  Προσφορά» την  Παρασκευή   15 /07 /2022 και ώρα 09:00 π.μ. ήτοι  τρεις (3) εργάσιμες ημέρες  μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Στη διαπραγμάτευση γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα εργασιών.

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος, είναι :  για την ομάδα  Α’  1.305,99 € ,  για την ομάδα  Γ’  56,45  €,    σύμφωνα με την παρ. 2.2.2.1 της Διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 2952/2022 διακήρυξη (ΑΔΑΜ:

22RPOC010400453)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διαπραγμάτευσης όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεςχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου , Ταχ. Διεύθυνση: Νεστόριο Καστοριάς, Τηλέφωνο: 2467352323.

Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου www.nestorio.gr, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

                                                                        Ο Δήμαρχος Νεστορίου

                                                                        Χρήστος Γκοσλιόπουλος

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 2η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  3. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022-2023
  4. ΕΕΕΣ-ΤΕΥΔ (σε μορφή pdf)
  5. ΕΝΤΥΠA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ