ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 327 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ

Τμήμα I : Αναθέτων φορέας

Ι.1          Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

Αναθέτων Φορέας     :   Δήμος Νεστορίου

Οδός                                              : Δημαρχείο Νεστορίου
Ταχ.Κωδ. : 52051 Νεστόριο
Τηλ. : 2467 352324
E-mail           : dimos_nestoriou@0807.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες : Γκούρα Αγνή

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης

II.1.      Περιγραφή:

Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:  Νεστόριο (NUTS: EL532).

II.2.      Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού του Δήμου Νεστορίου σύμφωνα με τις αναλυτικές προδιαγραφές της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, όπως αυτές συντάχθηκαν στα πλαίσια του έργου «Τεχνικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την Καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής της Οδηγίας 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα και τη διερεύνηση δυνατοτήτων υιοθέτησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (Water Safety Plans)».

[CPV: 71335000-5 Τεχνικές μελέτες]

II.3.      Προεκτιμώμενη αμοιβή:

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 58.325,36 € (πλέον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 1. 31.473,75 € για μελέτη κατηγορίας 13
 2. 12.949,20 € για μελέτη κατηγορίας 27
 3. 6.294,75 € για μελέτη κατηγορίας 20

και 7.607,66 € για απρόβλεπτες δαπάνες

II.4.      Διάρκεια της σύμβασης:

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες.

Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1.         Απαιτούμενες εγγυήσεις:

Για την συμμετοχή στο συνοπτικό διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού 1.166,51€  σύμφωνα με το άρθρο 302  & 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 337 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.

III.2.         Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:

Η μελέτη έχει ενταχθεί  ΕΣΠΑ 2014-2020/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος αυτού (Τίτλος Πράξης: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5052641), από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνική Συμμετοχή. Η θετική γνώμη της ΕΥΔ-ΕΠ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. Ο κωδικός Σ.Α. της πράξης είναι ΕΠ0051/Κωδικός Εναρίθμου  2020ΕΠ00510042.

Η σύμβαση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 

III.3.         Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών υδραυλικών μελετών (κατ. 13), περιβαλλοντικών μελετών (κατ. 27), γεωλογικών-υδρογεωλογικών μελετών (κατ. 20) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Τμήμα IV : Διαδικασία

IV.1.         Είδος διαδικασίας – Κριτήριο ανάθεσης:

Είδος διαδικασίας: Συνοπτική διαδικασία του άρθρου 327 του ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

IV.2.         Προθεσμίες:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 04/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ

Εναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές ισχύουν για δέκα (10) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών του επομένου άρθρου.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1.         Έγγραφα σύμβασης:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τις 24/05/2021 στα γραφεία του Δήμου Νεστορίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 24/05/2021 στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα (www.nestorio.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την 01/06/2021, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 03/06/2021

VI.2.         Ενστάσεις:

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του αναθέτοντος φορέα, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6.1 και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6.1, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ο αναθέτων φορέας αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 333Α και 127 του Ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του αναθέτοντος φορέα, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον όργανο.

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 6.1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης του αναθέτοντος φορέα που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας του αναθέτοντος φορέα, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α 8). 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 6.1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α 8).

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Χρήστος Γκοσλιόπουλος

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
 4. Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής
 5. Συγγραφή Υποχρεώσεων
 6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
 7. ΤΕΥΔ (σε μορφή DOC)
 8. ΤΕΥΔ (σε μορφή WORD)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

 1. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.: 05/2021
 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 106-2020 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ_1 απο 4
 3. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 106-2020 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ_2 απο 4
 4. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 106-2020 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ_3 απο 4
 5. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 106-2020 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ_4 απο 4

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

Στην εγκεκριμένη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Σύνταξη σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Νεστορίου» με  αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 21PROC008648721, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με την διευκρίνηση του άρθρου 19.3(α).3.

Για την αποσαφήνιση του προβλήματος που δημιουργήθηκε εκ παραδρομής στην διακήρυξη και τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας διευκρινίζουμε, ότι στην εν λόγω κατηγορία 20 ισχύουν οι παρακάτω απαιτήσεις: έναν (1) επιστήμονα ανώτατης σχολής εμπειρίας τουλάχιστον 11 ετών και έναν (1) μηχανικό ή επιστήμονα άλλης ειδικότητας ανώτατης σχολής εμπειρίας μέχρι 10 έτη.    

Τέλος αποφασίζουμε την παράταση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00π.μ., καθώς και της ημερομηνίας αποσφράγισης των  προσφορών την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00π.μ.

Κατά τα λοιπά δεν υπεισέρχεται καμία αλλαγή και ισχύουν οι όροι του διαγωνισμού, όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 87/2021(ΑΔΑ: 9Ε1ΝΩΚ2-970)

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/03-06-2021 Ο.Ε. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

 1. Ο Δήμος Νεστορίου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό  48.387,10 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

2. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

α).  ΕΡΓΑΣΙΕΣ   ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Ταξινόμηση του έργου κατά CPV: 45233120-6

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεστορίου, και από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.nestorio.gr).Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 14-05-2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 17-05-2021. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24673052300 & 2467031438, Fax 2467031242, email avragala@0807.syzefxis.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  Αλεξάνδρα  Βραγγάλα.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 του μήνα Μαΐου έτους 2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στο Δημαρχείο Νεστορίου .

5. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ 2α του ν. 4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ως κάτωθι:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας  ΕΡΓΩΝ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου(Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Β. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

7. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται στο ποσό των 967,74  ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής αυτών (άρθρο 97 του Ν.4412/16). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών

φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση

8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος  ΣΑΤΑ. Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

9. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο .

10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεστορίου.

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Χρήστος Γκοσλιόπουλος

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗ 25/2021
 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 4. ΤΕΥΔ (σε μορφή WORD)
 5. ΤΕΥΔ (σε μορφή PDF)
 6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ