ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΚΗΡΥΞΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 163.531,65 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 202.779,25 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 159440

Αντικείμενο της προμήθειας:

Είναι η προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των οχημάτων , των μηχανημάτων έργου ,  των χλοοκοπτικών και των κτιρίων   του Δήμου Νεστορίου και των Νομικών του Προσώπων  για το έτος 2022 και  την αρχή του έτους 2023 .  

Η προμήθεια των καυσίμων επιμερίζεται σε  τέσσερις ομάδες , την  ομάδα Α΄ (Υγρά καύσιμα Δήμου Νεστορίου), την ομάδα Γ’ (Υγρά καύσιμα Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης) ,  ) , την  ομάδα Δ’ (Υγρά καύσιμα Σχολικής  επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης) , την  ομάδα Ε’ (Υγρά καύσιμα Σχολικής  επιτροπής Β/θμιας  Εκπαίδευσης) .

 Προσφορές υποβάλλονται για μία ή  περισσότερες ομάδες. Η προσφορά θα  αφορά στο σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας .  Προσφορά η οποία θα δίνεται για μέρος της  προκηρυχθείσας ποσότητας  κάθε ομάδας , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη..        

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται  στον  ακόλουθο  κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  1)  09134100-8  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ   2) 09132100-4 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ                   3) 09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Νεστορίου, Δ/νση: Δημαρχείο Νεστορίου, Νεστόριο, Ταχ. Κωδ.: 52051, Τηλ.: +302467352300, Telefax: +302467031242, E-mail: nestokep@otenet.gr, Ιστοσελίδα: www.nestorio.gr.

1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL532 {Καστοριά}.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  www.promitheus.gov.gr.

3. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών.

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

α)Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

5. Δικαιολογητικά συμμετοχής :

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού  τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

6. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: την 16-05-2022   και ώρα 15:00:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών :  την   20-05-2022, και ώρα 09:30 π.μ .

6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του.

8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

9. Χρηματοδότηση: ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ.

10. Διάρκεια Σύμβασης: τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την υπογραφή της  ή μέχρι εξαντλήσεως του διατιθέμενου προϋπολογισμού  της σύμβασης.

11. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής  είναι ένα (1) τοις εκατό (%)  του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς  Φ.Π.Α. ήτοι  1.635,32 ευρώ ( χιλίων εξακοσίων τριάντα πέντε  ευρώ και τριάντα δύο λεπτών) , εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των προσφερομένης/ων ομάδος/ομάδων. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα  (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

12. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

13. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου www.nestorio.gr

Νεστόριο,  18-04-2022

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Γκοσλιόπουλος Χρήστος

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 2022-2023
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
 5. ΕΕΕΣ (σε μορφή pdf)
 6. ΕΝΤΥΠA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ nZECom»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ nZECom» συνολικής εκτιμώμενης αξίας 225.806,45€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 280.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 158428

Αντικείμενο της προμήθειας:

Η προμήθεια αναφέρεται στο έργο «Sustainable and almost zero-emission  communities and the role of public buildings» και ακρωνύμιο «nZECom». Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Δημαρχείου Δήμου Νεστορίου, Νομού Καστοριάς, η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, η επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς και η αξιοποίηση διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και παραμονής στους χώρους του κτιρίου.

Οι δράσεις που προβλέπονται είναι οι εξής:

 • Θερμομόνωση κτιρίου
 • Θερμομόνωσης στέγης με αντικατάσταση των ξύλινων στοιχείων της στέγης όπου αυτό  θα απαιτηθεί
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων καλοριφέρ
 • Αντλία θερμότητας
 • Εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
 • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης
 • Ενοποίηση υφιστάμενων παροχών & επαύξηση σε τριφασική Νο 5

Αναλυτικά:

CPV Ονομασία Αντικειμένου κατά CPV Μικρή Περιγραφή  
44221000-5 Παράθυρα πόρτες και συναφή είδη Προμήθεια νέων κουφωμάτων για την κάλυψη όλων των υφιστάμενων ανοιγμάτων
44111520-2 Θερμομονωτικά υλικά Προμήθεια υλικών θερμομόνωσης
31521000-4 Ηλεκτρικές Λάμπες Προμήθεια για αντικατάσταση φωτισμού
44621100-0 Σώματα καλοριφέρ Προμήθεια fan-coil
38551000-2 Μετρητές ενέργειας Προμήθεια συστήματος ενεργειακής διαχείρισης
31681500-8 Συσκευές φόρτισης Προμήθεια φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων
42511110-5 Αντλίες θερμότητας Προμήθεια αερόψυκτης αντλίας θερμότητας
44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων Προμήθεια υλικών για το νέο υδραυλικό σύστημα
45421100-5 Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων Εργασίες τοποθέτησης κουφωμάτων
45321000-3 Εργασίες θερμομόνωσης Εργασίες θερμομόνωσης
45315000-8 Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκατάστασης θέρμανσης και άλλου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κτιρίων Ηλεκτρολογικές εργασίες
45330000-9 Υδραυλικά εργασίες Υδραυλικές εργασίες

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Νεστορίου, Δ/νση: Δημαρχείο Νεστορίου, Νεστόριο, Ταχ. Κωδ.: 52051, Τηλ.: +302467352300, Telefax: +302467031242, E-mail: nestokep@otenet.gr, Ιστοσελίδα: www.nestorio.gr.

1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL532 {Καστοριά}.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  www.promitheus.gov.gr.

3. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών.

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016 και νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, δύνανται δε να παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

5. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών έχουν ως εξής:

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 31-05-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την 06-06-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του.

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

8. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στη Πράξη: «Sustainable and almost zeroemission communities and the role of public buldings (NZECom)» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC «GREECE-ALBANIA»» με βάση την Απόφαση έγκρισης της 5ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC «GREECE-ALBANIA»» την 21/06/2019 και έχει λάβει κωδικό MIS 5042958. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ50560002).

9. Διάρκεια Σύμβασης: πέντε μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

10. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00 €) ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.

11. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

12. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου www.nestorio.gr

Νεστόριο, 11-04-2021
Ο Δήμαρχος Νεστορίου
Γκοσλιόπουλος Χρήστος

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 29/2022
 4. ΕΕΕΣ (σε μορφή PDF)
 5. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
 7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ