ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας  με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανάπτυξη mobile εφαρμογής και διαδικτυακής πλατφόρμας με ψηφιοποίηση – ενσωμάτωση δεδομένων της πράξης Cult2Routes» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Emerging cultural tourism by discovering hiking and cultural routes in the CB area – Cult2Routes»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας  «Υπηρεσίες ανάπτυξης χαρτογραφικών υποβάθρων, GIS και προδιαγραφών σήμανσης των πολιτιστικών διαδρομών της ΠΡΑΞΗΣ Cult2Routes» (Υπηρεσίες ανάπτυξης χαρτογραφικών υποβάθρων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Emerging cultural tourism by discovering hiking and cultural routes in the CB area – Cult2Routes»

Παράταση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Σύνταξη σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Νεστορίου»

Στην εγκεκριμένη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Σύνταξη σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Νεστορίου» με  αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 21PROC008648721, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με την διευκρίνηση του άρθρου 19.3(α).3.

Για την αποσαφήνιση του προβλήματος που δημιουργήθηκε εκ παραδρομής στην διακήρυξη και τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας διευκρινίζουμε, ότι στην εν λόγω κατηγορία 20 ισχύουν οι παρακάτω απαιτήσεις: έναν (1) επιστήμονα ανώτατης σχολής εμπειρίας τουλάχιστον 11 ετών και έναν (1) μηχανικό ή επιστήμονα άλλης ειδικότητας ανώτατης σχολής εμπειρίας μέχρι 10 έτη.    

Τέλος αποφασίζουμε την παράταση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00π.μ., καθώς και της ημερομηνίας αποσφράγισης των  προσφορών την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00π.μ. Κατά τα λοιπά δεν υπεισέρχεται καμία αλλαγή και ισχύουν οι όροι του διαγωνισμού, όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 87/2021(ΑΔΑ: 9Ε1ΝΩΚ2-970)

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/03-06-2021 Ο.Ε. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΖΩΝΗΣ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ