ΕΓΓΡΑΦΟ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

ΚΟΤΥΛΗ 1

ΚΟΤΥΛΗ 2

ΚΟΤΥΛΗ 3

ΝΟΤΙΟΣ ΓΡΑΜΜΟΣ 1

ΝΟΤΙΟΣ ΓΡΑΜΜΟΣ 2

ΒΟΡΕΙΟΣ ΓΡΑΜΜΟΣ 1

ΒΟΡΕΙΟΣ ΓΡΑΜΜΟΣ 2

ΒΟΡΕΙΟΣ ΓΡΑΜΜΟΣ 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ Α/Α ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΈΡΓΑ: 189843) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΔΔ ΚΟΤΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ