ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Ο Δήμαρχος Νεστορίου έχοντας υπόψη:

 1. Τη με αριθμ. Πρωτ. 4728/02-11-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007574376) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», Α.Μ.68/2020, προϋπολογισμού 115.941,35€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
 2. Τη με αριθμό 176/2020(ΑΔΑ: ΨΡ63ΩΚ2-ΒΔΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016,

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», Α.Μ.68/2020, προϋπολογισμού 115.941,35€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε για τις ανωτέρω ομάδες.

Η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 104073

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08-01-2021και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την  Πέμπτη14 /01/2021 και ώρα 09:00 π.μ. ήτοι  τρεις (3) εργάσιμες ημέρες  μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Στηδιαπραγμάτευση γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπακαι ενώσεις οικονομικών φορέων.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής,ανά ομάδα εργασιών.

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος, είναι:  για την ομάδα  Α’719,89 €,  για την ομάδα  Β’39,84 €, για την ομάδα  Γ75,12 €και  για την ομάδα  Δ’ 100,16 €, σύμφωνα με την παρ. 2.2.2.1 της Διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διαπραγμάτευσης όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεςχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου , Ταχ. Διεύθυνση:Νεστόριο Καστοριάς, Τηλέφωνο: 2467352323.

Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίουwww.nestorio.gr, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράςwww.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Χρήστος Γκοσλιόπουλος

Τα τεύχη της Διαπραγμάτευσης:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 3. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020-2021
 4. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 5. ΤΕΥΔ (σε μορφή PDF)
 6. ΤΕΥΔ (σε μορφή DOC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμαρχος Νεστορίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Επισκευή και συντήρηση του κτιριακού συγκροτήματος “Κέντρο Ενημέρωσης Γράμμου” στα πλαίσια του έργου Cult2Routes”

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 25.000,00 ευρώ,με τη δαπάνη των εργασιών: 14.857,25 ευρώ, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 2.674,31 ευρώ, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%), 2.629,73 ευρώ, αναθεώρηση: 0,00 ευρώ, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 4.838,71 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα IPA INTERREG «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» με ποσό 25.000,00€ και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 15.7311.01 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τον συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.       

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Νεστόριο Καστοριάς – Γραφείο ΚΕΠ Νεστορίου – Τ.Κ.52051 Νεστόριο Καστοριάς)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/12/2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 14/12/2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:15 π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:

1.Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της αναλυτικής διακήρυξης.

Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. 5091/20-11-2020 απόφαση του Δημάρχου για την έγκριση της ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 και με την  με αρ. 530/20-11-2020 καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου Νεστορίου.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο της σύμβασης, τα παραρτήματά τους και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.nestorio.gr.  Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, υπεύθυνος κ. Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος  , τηλ. 24673.52325 ή να το τυπώσουν από την ηλεκτρονική μορφή του, φέροντας τη σφραγίδα και τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 08/12/2020  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 11/12/2020.

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Χρήστος Γκοσλιόπουλος

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 1. ΜΕΛΕΤΗ 86/2020
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 4. ΤΕΥΔ (σε μορφή DOC)
 5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Ο Δήμος  Νεστορίου  Νομού Καστοριάς  προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής , για την   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Cult2Routes»  ,  με εκτιμώμενη συνολική αξία   40.000,00 € , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 85/2020 μελέτη .

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και τοποθέτηση δύο τοίχων αναρρίχησης (boulder) με το συνοδό εξοπλισμό στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Νεστορίου

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται  στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων  CPV : 37535290-6 Εξοπλισμός αναρρίχησης σε τοίχο και αναρρίχησης με σχοινιά.

2.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού από τον Δήμο  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας.  Επίσης προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nestorio.gr.  Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως (μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έως τρεις  (3) ημέρες )    πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται επίσης εγγράφως.

Πληροφορίες  στο Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου Καστοριάς ( οικισμός Νεστορίου , οδός Δημοτική ) στα γραφεία της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ( τηλ 2467052300 , 24673525 και  Fax 2467031242 , email: nestokep@otenet.gr.)   Αρμόδιος υπάλληλος  Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος τηλ.: 2467352325 και 2467352300.

3. Ο Συνοπτικός  Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Οι προσφορές υποβάλλονται  στον Δήμο  Νεστορίου από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη σε σφραγισμένο φάκελο

5. Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.

6. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα ημερών  (180)  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

7. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  17.12.2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα η 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα στα γραφεία του Δήμου Νεστορίου, Νεστόριο στις 17-12-2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ.

8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

9. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

10. Το έργο χρηματοδοτείται από χρηματοδοτικό Interreg IPA INTERREG IPA Cross-Border Cooperation Programme «Greece–Albania 2014-2020».

11. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και για εκατόν είκοσι  (120) ημέρες.

12. Αυτή η Περίληψη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο,  στην ιστοσελίδα www.nestorio.gr και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr

Νεστόριο 1/12/2020

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 1. ΜΕΛΕΤΗ 85/2020
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε μορφή PDF)
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε μορφή DOC)
 5. ΤΕΥΔ (σε μορφή DOC)