Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Ο Δήμαρχος   Νεστορίου  προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά    μόνο βάσει τιμής  σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2020 -2021 .

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 115.941,35 € ( εκατόν δέκα πέντε  χιλιάδες εννιακόσια σαράντα  ένα ευρώ και τριάντα πέντε  λεπτά ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 68/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του Δήμου Νεστορίου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών, από την δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ ,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23-11-2020 και ώρα 10:00:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες των οχημάτων , των μηχανημάτων έργου , των χλοοκοπτικών μηχανημάτων καθώς της θέρμανσης των κτιρίων  του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Η προμήθεια των καυσίμων επιμερίζεται σε  τέσσερις ομάδες , την  ομάδα Α΄ (Υγρά καύσιμα Δήμου Νεστορίου), την ομάδα Β’ (Υγρά καύσιμα Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης) ,  ) , την  ομάδα Γ’ (Υγρά καύσιμα Σχολικής  επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης) , την  ομάδα Δ’ (Υγρά καύσιμα Σχολικής  επιτροπής Β/θμιας  Εκπαίδευσης) .

 Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των καυσίμων ή για μία ή περισσότερες ομάδες .

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι ένα τοις εκατό (1%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ της ομάδας ή των ομάδων,  στα οποία θα υποβάλει προσφορά.

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδα , η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιμέρους ομάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της  Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Νεστορίου Νομού Καστοριάς,  Ταχ. Διεύθυνση:  Δημοτικό κατάστημα  , Νεστόριο  Καστοριάς  Τηλέφωνο : 2467352323 και 2467352300, Αριθμός ΦΑΞ : 2467031242. Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου  www.nestorio.gr.

Ο Δήμαρχος  Νεστορίου
Γκοσλιόπουλος  Χρήστος

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  1. ΜΕΛΕΤΗ 68/2020
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  4. ΕΝΤΥΠA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  5. ΤΕΥΔ (σε μορφή PDF)
  6. ΤΕΥΔ (σε μορφή DOC)