ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΑΙΓΩΝΙΣΜΟΥ της πράξης: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ)»

Ο Δικαιούχος Δήμος Νεστορίου διακηρύττει ότι την 15η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Νεστορίου, θα διεξαχθεί με ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για τη πράξη με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ)».
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010689646 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ)».
Το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ)» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 22.394,57 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 55/2017 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νεστορίου, ανέρχεται στο ποσό των 22.394,57 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 27.769,27 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) από την έδρα του Δικαιούχου Δήμου Νεστορίου (διεύθυνση: Δημαρχείο Νεστορίου), μέχρι τις 13/11/2018 (ημερομηνία) και από την ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου (www.nestorio.gr).
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 448,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Νεστορίου. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020″ με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210019.

Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής μέχρι 10% του συμβατικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρου 150 του ν. 4412/2016 (Α’147) και το άρθρο 25 του ν. 3614/2007 (Α’ 267) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 242 παρ. 3 του Ν.4072/2012 και το εδάφιο 2 του νόμου 4093/12 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016…» (ΦΕΚ 222/Α/2012) – Τμήμα Η.6. «Συμπλήρωση διατάξεων των Νόμων 1906/1990, 3614/2007 και 4070/2012», και την εγκ. 9 με αρ.πρ. Δ17α/01/68/ΦΝ 433.α.του Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία CPV: 45233222-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης).
Kωδικός ΝUTS: EL 532.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεστορίου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δικαιούχου Δήμου Νεστορίου, αρμόδιοι υπάλληλοι: Μπούσιος Στέφανος & Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος (τηλ.: 2467352321 & 2467352325 Φαξ: 2467031242), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ 55/2017
4. Ε.Σ.Υ. Μελέτης
5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
6. ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΡΓΟ: «GREENPOINT-MOB» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – PRESS RELEASE

Στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Νεστόριο η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου: «Ανάπτυξη ενός κινητού πράσινου σημείου στη διασυνοριακή περιοχή και προώθηση της πρόληψης και της ανακύκλωσης» (GREENPOINT-MOB) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG – IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, στο οποίο ο Δήμος Νεστορίου συμμετέχει ως εταίρος.
Στο συγκεκριμένο έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG – IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, οι εταίροι του έργου είναι συνολικά 6
ΔΙΆΒΑΣΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ…

On 8th and 9th October 2018, the kick-off meeting of the partners of the “Development of a mobile Green-Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling” (GREENPOINT-MOB) project was successfully held in Nestorio within the framework of the European Program INTERREG – IPA CBC GREECE-ALBANIA 2014-2020, in which the Municipality of Nestorio participates as a partner.
In the specific project, financed by INTERREG – IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020, particate 6 project partners
READ MORE…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – PRESS RELEASE

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου GREENPOINT-MOB θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη 8 και 9 Οκτωβρίου 2018 στο Νεστόριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG – IPA CBC ΔΛΛΑΓΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 από το Δήμο Νεστορίου και τη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ). Το έργο  GREENPOINT-MOB αφορά την πρόληψη και την ανακύκλωση των απορριμμάτων και την ανάπτυξη ενός κινητού πράσινου σημείου για τη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας.

Διαβάστε περισσότερα…

 

The kick-off meeting of the GREENPOINT-MOB project will take place on Monday and Tuesday 8th and 9th October 2018 in Nestorio within the framework of the European Program INTERREG – IPA CBC GREECE-ALBANIA 2014-2020 by the Municipality of Nestorio and the Waste Management of Western Macedonia (DIADYMA SA). The GREENPOINT-MOB project deals with the prevention and recycling of waste and the development of a mobile green point for the cross-border area Greece – Albania.

Read more…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG 2014-2020 ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λειτουργία Κινητού Πράσινου Σημείου στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και ανακύκλωσης»  Ακρωνύμιο Έργου:  GREENPOINT-MOB