ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

 Κάνουμε γνωστό στους δημότες μας ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου ο Δασικός Χάρτης της Π.Ε Καστοριάς. Είναι σημαντικό να ελέγξετε αν το ακίνητο σας έχει συμπεριληφθεί σε περιοχή δασικού η χορτολιβαδικού χαρακτήρα. Οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως δασικές (ή χορτολιβαδικές) εμπίπτουν σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, το οποίο είναι απαραίτητο να γνωρίζετε γιατί επηρεάζει τις χρήσεις γης αλλά ακόμα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Για περισσότερες πληροφορίες έχει συσταθεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη με έδρα το γραφείο 9 της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς, Διοικητήριο (ημιώροφος), τηλ. 24670 29707 ενώ λεπτομερέστερο Δελτίο Τύπου έχει αναρτηθεί στο site του δήμου και στα δημοτικά καταστήματα.

 Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων ξεκινά την 29η Ιανουαρίου 2021 και λήγει 13η Μαΐου 2021. Η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για τους κατοίκους εξωτερικού είναι η 2 Ιουνίου 2021.

Από το Δήμο Νεστορίου

Νεστόριο 20 Ιανουαρίου 2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής των Τοπικών Κοινοτήτων Δισπηλιού, Μαυροχωρίου και Πολυκάρπης του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε. Καστοριάς)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο Δήμος Νεστορίου, έχοντας υπόψη:

  1. την τεχνική μελέτη με αριθμ.: 85/2020 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νεστορίου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση τοίχων αναρρίχησης και συνοδού εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου Cult2Routes», προϋπολογισμού 40.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
  2. την υπ’ αριθ. 167/2020 (ΑΔΑ : 68ΗΠΩΚ2-7Ψ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεστορίου περί έγκρισης όρων συνοπτικού διαγωνισμού και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών,
  3. την 5288/1-12-2020 Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 20PROC007750016 2020-12-01),
  4. την υπ’ αριθ. 196/2020 (ΑΔΑ : 9ΡΥΤΩΚ2-ΒΩΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεστορίου περί κήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού ως άγονου (καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά) και την ματαίωση του και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,

ανακοινώνει, ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. και

καλεί τους ενδιαφερόμενους να λάβουν γνώση των όρων της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης και να προσκομίσουν μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα στα Γραφεία της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου, την προσφορά τους, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο στα γραφεία του Δήμου Νεστορίου, (Δ/νση: Νεστόριο, Τ.Κ. 52051), μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, με αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους χωρίς να αποσφραγιστούν.

Το έργο χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross-Border Cooperation Programme «Greece–Albania 2014-2020″ και ειδικότερα από την ενταγμένη πράξη με το ακρωνύμιο: «Cult2Routes» και κωδ. ΟΠΣ: 5041725.

Όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου Καστοριάς  (www.nestorio.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου Καστοριάς (τηλ.: 2467352300, 2467352325, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

  1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. Απόφαση Ο.Ε. Νεστορίου για προσφυγή στην διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης.
  3. Μελέτη πίστας αναρρίχησης
  4. Τεύχος Διακήρυξης & Περίληψης
  5. ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή)
  6. Έντυπο προσφοράς