Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης

«Ανάρτηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Νεστορίου»

Ο Δήμος Νεστορίου, Νομού Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, (Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Νεστορίου, 52051 Νεστόριο), ανακοινώνει την ανάρτηση της μελέτης «Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων» για το ΣΧΟΑΠ του Δήμου Νεστορίου, όπως παρακάτω.
Καλείται το ενδιαφερόμενο κοινό να λάβει γνώση της μελέτης και να διατυπώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά, και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα, τις απόψεις του προς τον Δήμο Νεστορίου (Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αθανάσιος Μέλλιος, τηλ. Επικοινωνίας: 24673 52312), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής, σύμφωνα με την ΚΥΑ: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ΟΙΚ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β’/2006).

1. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Νεστορίου
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Χάρτης 1: ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Χάρτης 2: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Χάρτης 3: ΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΑΠ
Χάρτης 4: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΣΧΟΑΠ
Χάρτης 5.1: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΘΗΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Χάρτης 5.2: ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΈΚΤΑΣΗΣ
Χάρτης 6: ΚΛΙΣΕΙΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΚΥΨΕΛΗ)
Χάρτης 7: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 1 & 2 ΣΧΟΑΠ
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Κατασκευή Φράγματος Νεστορίου»
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Γνωμοδοτήσεις Φορέων