Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με Συστημικό α/α στο ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα: 189843) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΔΔ ΚΟΤΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»