Έγκριση και Απευθείας Ανάθεση της υπηρεσίας “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                                    Νεστόριο  14/11/2019

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ                                                                       Αρ.Πρωτ.: 4882

 

Θέμα: «Έγκριση και Απευθείας Ανάθεση  της υπηρεσίας  “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINTMOB

Α Π Ο Φ Α Σ Η ( 686 )

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 116 , 118 και 120 του Ν. 4412/2016.
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 • Την αναγκαιότητα παροχής της υπηρεσίας “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINΤ- MOB”
 • Το πρωτογενές αίτημα με αριθμ. πρωτ.: 4445/10-12-2018 για υπηρεσίες παρουσίασης και επίδειξης της πράξης GREENPOINΤ-MOB (ΑΔΑΜ: 18REQ004182953 2018-12-13).
 • Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον Κ.Α.:10.6142.12
 • Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4524/13-12-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 18REQ004185255 2018-12-13 & ΑΔΑ: Ω071ΩΚ2-3ΝΓ)  και την υπ’ αριθ. Πρωτ.  422/13-2-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:  19REQ004523615 2019-02-26 & ΑΔΑ: 6ΒΖ3ΩΚ2-64Δ)
 • Την αριθμ. 53/2018 Μελέτη.
 • Την υπ’ αριθμ. 4587 / 25-10-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου μας
 • Την από 07/11/2019 προσφορά του κ. Κωνσταντίνου Βέρρου .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 53/2018 Μελέτη  της υπηρεσίας με τίτλο “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOIND MOB”

Β. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας “ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINΤ- MOB ” εκτιμώμενης αξίας 9.677,42 € , χωρίς  Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Γ. Αναθέτουμε την υλοποίηση της υπηρεσίας “ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINΤ- MOB ” αξίας 9.596,77 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α , στον κ. Κωνσταντίνο  Βέρρο, Οικονομολόγο  με Δ/νση  Τσαλοπούλου 5 , Τ.Κ.62122  Σέρρες ,  τηλ. 2321020700 και ΑΦΜ  038049292.

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από το INTERREG και  στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6142.12  και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Ε. Η παρούσα ανάθεση ισχύει  από την υπογραφή της έως και το τέλος του έργου το οποίο οριοθετείται  την 30/04/2020 ή όσο απαιτηθεί μέχρι ολοκλήρωσής του και παραλαβής της δήλωσης ολοκλήρωσης πράξης από την Διαχειριστική Αρχή. Σε περίπτωση επέκτασης του έργου η παρούσα σύμβαση  επεκτείνεται αυτοδίκαια χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου

           ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο Δήμαρχος

ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 686/2019
 2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν.3584/07

Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού σύμβασης εκπόνησης μελέτης

Περίληψη Διακήρυξης  Συνοπτικού Διαγωνισμού σύμβασης εκπόνησης μελέτης , κατά τον  Ν. 4412/2016, με τίτλο: “ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ”

Αναθέτουσα Αρχή:        Δήμος Νεστορίου.

Προϊστάμενη Αρχή:       Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεστορίου.

Διευθ/σα Υπηρεσία:       Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νεστορίου.

Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη  του  διαγωνισμού σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου: www.nestorio.gr. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνεται δωρεάν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου μέχρι και την 01-11-2019.

Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου,    Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου, Νεστόριο, ΤΚ 52051,

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην  Αναθέτουσα Αρχή

ορίζεται η 05-11-2019  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Τα έντυπα των προσφορών θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2467352324, φαξ επικοινωνίας 2467031242, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αγνή Γκούρα

Αντικείμενο της Σύμβασης:

Τίτλος μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

Προεκτιμώμενη αμοιβή: 46.892,66 € ( χωρίς ΦΠΑ). Η μελέτη συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες:

15.691,45 € για τοπογραφική μελέτη κατηγορίας (16)

17.861,88 € για αρχιτεκτονική μελέτη κατηγορίας (6)

9.865,80 € για υδραυλική μελέτη κατηγορίας (13)

3.473,53 € για τεύχη δημοπράτησης

Τόπος αντικειμένου μελέτης: κωδικός NUTS: EL532, Δήμος Νεστορίου.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

 • στην κατηγορία μελέτης (16) Τοπογραφική μελέτη, πτυχία τάξης Α΄ και άνω
 • στην κατηγορία μελέτης (6) Αρχιτεκτονική μελέτη, πτυχία τάξης Α΄ και άνω
 • στην κατηγορία μελέτης (13) Υδραυλική μελέτη, πτυχία τάξης Α΄ και άνω.,

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε  3  μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού 938€

Χρόνος ισχύος προσφορών: 10μήνες.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

 Η  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από τον Δήμο Νεστορίου  (ΚΑE 25.7412.01)

 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεστορίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 4. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 5. ΤΕΥΔ (σε μορφή PDF)
 6. ΤΕΥΔ (σε μορφή DOC)