ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Ο Δήμαρχος Νεστορίου έχοντας υπόψη:

  1. Τη με αριθμ. Πρωτ. 4728/02-11-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007574376) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», Α.Μ.68/2020, προϋπολογισμού 115.941,35€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
  2. Τη με αριθμό 176/2020(ΑΔΑ: ΨΡ63ΩΚ2-ΒΔΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016,

Προσκαλεί

τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», Α.Μ.68/2020, προϋπολογισμού 115.941,35€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε για τις ανωτέρω ομάδες.

Η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 104073

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08-01-2021και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την  Πέμπτη14 /01/2021 και ώρα 09:00 π.μ. ήτοι  τρεις (3) εργάσιμες ημέρες  μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Στηδιαπραγμάτευση γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπακαι ενώσεις οικονομικών φορέων.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής,ανά ομάδα εργασιών.

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος, είναι:  για την ομάδα  Α’719,89 €,  για την ομάδα  Β’39,84 €, για την ομάδα  Γ75,12 €και  για την ομάδα  Δ’ 100,16 €, σύμφωνα με την παρ. 2.2.2.1 της Διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διαπραγμάτευσης όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεςχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου , Ταχ. Διεύθυνση:Νεστόριο Καστοριάς, Τηλέφωνο: 2467352323.

Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίουwww.nestorio.gr, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράςwww.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Χρήστος Γκοσλιόπουλος

Τα τεύχη της Διαπραγμάτευσης:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  3. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020-2021
  4. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  5. ΤΕΥΔ (σε μορφή PDF)
  6. ΤΕΥΔ (σε μορφή DOC)