ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΩΝ , ΤΟΙΧΙΩΝ , ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος Νεστορίου έχοντας υπόψη:

  1. Τη με αριθμ. Πρωτ. 5072/01-06-2023 (ΑΔΑΜ 23PROC012796055) διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΩΝ , ΤΟΙΧΙΩΝ , ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ», Α.Μ.68/2022, προϋπολογισμού 165.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
  2. Τη με αριθμό 65/2023 (ΑΔΑ: 6ΝΩ5ΩΚ2-Λ2Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016,

Προσκαλεί

τον ενδιαφερόμενο Οικονομικό φφορέα  σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση του έργου  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΩΝ , ΤΟΙΧΙΩΝ , ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ», Α.Μ.68/2022, προϋπολογισμού 165.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) CPV: 45233120-6 (ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ),  Kωδικός ΝUTS: EL 532

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε για το ανωτέρω έργο.

Η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 202657

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10-08-2023και ώρα 13:00 μ.μ.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση , κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός  ευρώ και είκοσι εννέα  λεπτών (2.661,29 €) και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση..

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 5072/01-06-2023 διακήρυξη (ΑΔΑΜ:

23RPOC012796055)

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση των όρων της διαπραγμάτευσης όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεςχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου , Ταχ. Διεύθυνση: Νεστόριο Καστοριάς, Τηλέφωνο: 2467352323.

Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου www.nestorio.gr, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Χρήστος Γκοσλιόπουλος

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
  4. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ
  5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ
  6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ